Erazma Goldmana Spis Archiwów Akt Dawnych w Królestwie [Polskim]

Rafał Jaworski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2017.003

Abstrakt


Przedmiotem edycji jest XIX-wieczny spis staropolskich akt sądów szlacheckich i akt miejskich autorstwa Erazma Goldmana, archiwisty w Archiwum Akt Dawnych w Piotrkowie. Dotychczas spis ten znany był jedynie pośrednio, przez publikację Adama Wolffa. Podczas drugiej wojny światowej zniszczeniu uległa większość akt staropolskich sądów szlacheckich i akt miast przechowywanych w warszawskim Archiwum Głównym Akt Dawnych. Wraz z archiwaliami spłonęły również powiązane z nimi pomoce archiwalne. W tej sytuacji Wolff opracowując wykaz strat w zasobie przedrozbiorowych akt sądowych i miejskich wykorzystał spis Goldmana jako podstawowe źródło informacji na temat zespołów akt, ich wewnętrznego podziału, dat granicznych.

Spis powstał najprawdopodobniej pomiędzy powstał po 1843 a przed 1860 r. Podstawą do przygotowania edycji jest kopia spisu sporządzona w 1872 r. przez Goldmana na potrzeby historyka prawa Romualda Hubego. Goldman w oparciu, jak się wydaje, o sporządzane na potrzeby Komisji Rządowej Sprawiedliwości okresowe zestawienia zasobu poszczególnych archiwów akt dawnych. Stąd też podział materiału według archiwów a następnie według staropolskich powiatów sądowych. Dalej wykazane są akta sądów grodzkich i ziemskich z podziałem na serie oraz podaniem dat granicznych oraz ilością ksiąg. W przypadku akt miejskich Goldman wymienił jedynie miasta których akta znalazły się w danym archiwum akt dawnych. 


Słowa kluczowe


archiwalia staropolskie; archiwoznawstwo; akta sądów szlacheckich; akta miast

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańkowski P., Dwa zapomniane artykuły o Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, "Archeion” 1958, t. 29.

Bańkowski P., Hubert Leopold (1832-1884), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, red. K. Lepszy, Wrocław 1962-1964.

Bańkowski P., "Pamiętniki Historyczne" Leopolda Huberta, czyli jak publikowano przed stu laty źródła historyczne z Archiwum Głównego Akt Dawnych, "Archeion” 1958, t. 29.

Dunin K., Romuald Hube (1803-1890). Studium biograficzno-bibliograficzne, [w:] Pisma Romualda Hubego, t. 1, Warszawa 1905.

Grabowski J., Adam Wolff - archiwista Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (1924-1954) i jego wkład w badania mediewistyczne w Polsce, "Miscellanea Historico-Archivistica” 2011, t. 18.

Ihnatowicz I., Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, "Studia Źródłoznawcze” 1962, t. 7.

Jaworski R., Archiwum Akt Dawnych w Piotrkowie i archiwalia piotrkowskie w świetle korespondencji Erazma R. Goldmana z Romualdem Hube (1870-1876), "Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” (w druku).

Karwasińska J., Hubert Walenty (ok. 1792-1880), [w:] Polski słownik biograficzny, t 10, red. K. Lepszy, Wrocław 1962-1964.

Krochmal J., Kalendarium dziejów Archiwum Głównego Akt Dawnych i jego poprzedników (1807-2011), "Miscelanea Historico-Archivistica” 2011, t. 18.

Mencel T., Losy staropolskich akt partykularnych w latach 1795-1815, "Archeion” 1959, t. 31.

Mencel T., Z dziejów staropolskich akt władz partykularnych mazowieckich i podlaskich w XIX wieku (Spisy zawartości Archiwów Akt Dawnych w Płocku, Łomży i Siedlcach), "Miscellanea Historico-Archivistica” 1985, t. 1.

Sobociński W., Hube Romuald Jan (1803-1890), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, red. K. Lepszy, Wrocław 1962-64.

Soszyński J., Dwa spisy zaginionych podlaskich ksiąg sądowych z 1647 r. (tykocińskie ziemskie inscriptionum i decretorum), "Studia Podlaskie” 1999, t. 9.

Soszyński J., Spis ksiąg ziemskich barańskich z 1647 roku, "Z badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 1999, t. 19.

Soszyński J., Spis ksiąg ziemskich suraskich z 1647 roku (suraskie ziemskie inscriptionum i decretorum), "Z badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 2003, t. 21.

Wolff A., Akta partykularne przedrozbiorowe Archiwum Głównego 1381-1835, [w:] Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. I: AGAD, Warszawa 1957.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism