Archiwizacja Internetu – próba podsumowania dotychczasowych prac i ustaleń

Wojciech Woźniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2019.004

Abstrakt


Artykuł zawiera omówienie dotychczasowego stanu dyskusji nt. archiwizacji Internetu w Polsce na tle rozważań pojęciowych związanych z rozumieniem terminu „archiwizacja Internetu”. Omówiono kluczowe aspekty archiwizacji stron www z punktu widzenia archiwów państwowych oraz propozycje realizacji tego zadania sformułowane ze strony środowiska bibliotekarzy i archiwistów.


Słowa kluczowe


archiwizacja Internetu;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczewski, Piotr. Leksykon informatyki stosowanej. Materiały Dydaktyczne – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000.

Biernat, Czesław. „Zasada przynależności zespołowej.” [w:] Historia i współczesność, zredagowali Edward Frącki i Bolesław Woszczyński, 339–356. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1987.

Degen, Robert. „Dokumentacja i jej podział”. W Współczesna dokumentacja urzędowa, zredagowała Halina Robótka, 11–33. Biblioteka Zarządcy Dokumentacji 2. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

Derfert-Wolf, Lidia. „Archiwizacja Internetu – wprowadzenie i przegląd wybranych inicjatyw.” Biuletyn EBIB, nr 1 (2012): 1 – 19. http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_derfert.pdf.

Drabik, Lidia, Stanisław Dubisz, Agnieszka Grzegółka-Maciejewska, i Elżbieta Sobol. Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.

Dubisz, Stanisław. „«Archiwum», «archiwizacja», «archiwizować».” Poradnik Językowy, z. 7 (2013): 113–115.

Gmiterek, Grzegorz. „Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych.” Res Historica 35 (2013): 213–235.

Grot, Dariusz. Ku przeszłości otwartej: dostępność archiwów państwowych w Polsce w latach 1918–2014. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Departament Organizacji i Udostępniania. Wydział Popularyzacji i Wydawnictw, 2015.

Halawa, Mateusz. „Nowe media i archiwizacja życia codziennego.” Kultura Współczesna, nr 4 (2011): 27–41.

Horodyski, Bogdan. „Z pogranicza bibliotekarstwa i archiwistyki.” Przegląd Biblioteczny 24, z. 3 (1956): 201–212. http://bbc.uw.edu.pl/Content/1151.

Janowska, Maria A. „Biblioteki akademickie – trendy dotyczące zasobów elektronicznych.” W Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, zredagowała Halina Ganińska, 166–171. Poznań: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, 2008. http://library.put.poznan.pl/konf_idn/art/4_3.pdf

Januszko-Szakiel, Aneta. „Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych – program dla polskich bibliotek.” Przegląd Biblioteczny 79, nr 2 (2011): 211–230.

Kalota, Tomasz, i Marcin Szala. „Organizacja i logistyka digitalizacji.” W Biblioteki cyfrowe, zredagowały Małgorzata Janiak, Monika Krakowska i Maria Próchnicka, 437–446. Nauka – Dydaktyka – Praktyka 135. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.

Kłębczyk, Filip. „Archiwizacja zasobów Internetu – kierunki i wyzwania.” Archiwista Polski 17, nr 3 (2012): 105–112.

Kłębczyk, Filip, i Monika Jędralska. „Serwis «Archiwum Internetu» na tle ogólnych problemów archiwizacji zasobów sieciowych.” Biuletyn EBIB, nr 1 (2012): 1–9. http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_jedralska.pdf.

Konopa, Bartłomiej. „Witryna internetowa – dokumentacja czy publikacja?.” Biuletyn EBIB, nr 2 (2017): 1–7. http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/download/528/684.

Konstankiewicz, Marek, i Artur Niewęgłowski. Narodowy zasób archiwalny i archiwa: komentarz. Komentarze praktyczne. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.

Kusnik, Damian. „Długoterminowa archiwizacja danych cyfrowych na mikrofilmach.” Archiwista Polski 19, nr 2 (2014): 21–30.

Łosowski, Janusz. „Teoria archiwistyki i teoria archiwalna.” W Teoria archiwalna: wczoraj – dziś – jutro, zredagowali Waldemar Chorążyczewski i Agnieszka Rosa, 69–89. Toruńskie Konfrontacje Archiwalne 2. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

Maciejewska, Wanda, red. Polski słownik archiwalny. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1974.

Nowina Konopka, Maria. „Problematyka zarządzania informacją w procesie archiwizacji zasobów Internetu.” Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 10, nr 1 (2014): 28–43.

Perzyna, Paweł. „Problemy terminologiczne wynikające z komputeryzacji archiwów.” W Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach, zredagowali Rafał Leśkiewicz i Anna Żeglińska, 47–60. Symposia Archivistica 2. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016.

Ratajewski, Jerzy. Wstęp do informacji naukowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1973.

Robótka, Halina. Opracowanie i opis archiwaliów: podręcznik akademicki. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.

Robótka, Halina, Bohdan Ryszewski, i Andrzej Tomczak. Archiwistyka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.

Robótka, Halina. Wprowadzenie do archiwistyki. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002.

Roman, Wanda K. Współczesna kultura dokumentacyjna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.

Roman, Wanda K. Podstawy zarządzania informacją. Biblioteka Zarządcy Dokumentacji 3. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.

Roman, Wanda K. „Terminologia archiwalna – ewolucja czy rewolucja.” W Teoria archiwalna: wczoraj – dziś – jutro, zredagowali Waldemar Chorążyczewski i Agnieszka Rosa, 203–217. Toruńskie Konfrontacje Archiwalne 2. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

Ryszewski, Bohdan. Problemy i metody badawcze archiwistyki. Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1985.

Sobczak, Anna. „Internet jako globalne archiwum społeczne – rozważania na temat roli internetu w dokumentowaniu dziejów ludzkości.” W Nowa archiwistyka: archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym, zredagowali Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek i Agnieszka Rosa, 237–247. Toruńskie Konfrontacje Archiwalne 4. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.

Stebelski, Adam. „Rękopis archiwalny i biblioteczny.” Archeion 19/20 (1951): 234–235.

Ślaska, Katarzyna, i Anna Wasilewska. „Archiwizacja Internetu – sytuacja w polskim prawie z punktu widzenia bibliotekarzy.” Biuletyn EBIB, nr 1 (2012): 1–8. http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_slaska.pdf.

Wajs, Hubert. „Dokument elektroniczny jako obiekt archiwalny.” Archiwista Polski 16, nr 2 (2011): 19–25.

Wilkowski, Marcin., „Archiwizacja Webu.” W Historia w przestrzeni publicznej, zredagowała Joanna Wojdon, 239–244.Warszawa: PWN, 2018.

Wilkowski, Marcin. „Oddolne archiwizacje Internetu jako działania społeczne”. Archiwa – Kancelarie – Zbiory 6(8) (2016): 207–220. https://doi.org/10.12775/AKZ.2015.007.

Wiśniewski, Jarosław. Archiwalia w bibliotekach i muzeach. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism