Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Acta Universitatis Nicolai Copernici - Zarządzanie to kwartalnik wydawany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Czasopismo stanowi nterdyscyplinarne forum wymiany myśli naukowej, prezentujące analizy i opracowania zawierające aktualną problematykę mieszczącą się w obszarze nauk o zarządzaniu. Publikujący autorzy to teoretycy związani z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Polsce, a także zagranicą oraz praktycy zarządzania, konsultanci, finansiści, ekonomiści, menedżerowie i etycy biznesu.
AUNC-Zarządzanie dostępny jest zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 1. W celu zapewnienia obiektywnej oceny, artykuły są recenzowane z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (tzw. double-blind review), przez dwóch niezależnych recenzentów.
 2. W każdej recenzji jest zamieszczona informacja wskazująca dopuszczenie artykułu do druku lub jego odrzucenie oraz uwagi szczegółowe i zalecenia recenzenta.
 3. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.
 4. Redakcja raz w roku ujawnia listę recenzentów współpracujących. Jest ona dostępna w ostatnim numerze za dany rok oraz na stronie internetowej w zakładce "Recenzenci".
Poniżej znajduje się formularz recenzji wydawniczej do pobrania.

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Rada Programowa

Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Robert Karaszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Alena Kocmanová, Vysoké učení technické v Brně, Republika Czeska
Artur J. Kożuch, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Polska
Krzysztof Krukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Tomáš Meluzín, Vysoké učení technické v Brně, Republika Czeska
Eugeniusz Niedzielski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Joanna Paliszkiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
Stanislav Škapa, Vysoké učení technické v Brně, Republika Czeska
Julita Wasilczuk, Politechnika Gdańska, Polska
Marek Zinecker, Vysoké učení technické v Brně, Republika Czeska

 

Lista recenzentów

Lista recenzentów 2016 rok

 

Prof. dr hab. Cezary Mańkowski, Uniwersytet Gdański, Polska,
Prof. Jan Zukowskis, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania,

Prof. Ing. Alena Kocmanová, Phd.D., Vysoké učení technické v Brně, Republika Czeska,
dr hab. Zbigniew Dworzecki, prof. SGH, Szkoła Wyższa Handlowa w Warszawie, Polska,
dr hab. Anna Matuszczak, Prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska,
dr hab. Lech Nieżurawski, Prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Polska,
dr hab. Wojciech Popławski, Prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Polska,

dr hab. Waldemar Glabiszewski,   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska,
dr hab. Artur Jacek Kożuch , Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Polska,

dr hab. Krzysztof Krukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska,

dr inż. Paula Pypłacz, Politechnika Częstochowska, Polska,
dr inż. Janusz Sasak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska,
ScD. Mikhail Ivanov, Samara State Academy of Social Sciences and Humanities, Russia,
dr Katarzyna Grzybowska, Politechnika Poznańska, Polska,

dr Anna Kozłowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska,
dr Katarzyna Liczmańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska,

dr Agnieszka Markiewicz, Erasmus School of Economics, Rotterdam, Netherlands,

dr Katarzyna Peter-Bombik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska,

Ph.D. Daiva Urmoniene, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania,
dr Agnieszka Wiśniewska, Uniwersytet Warszawski, Polska,

dr Jacek Wysocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska.

 

Procedura wydawnicza

 

Informacje ogólne

Redakcja przyjmuje do publikacji teksty w języku angielskim o tematyce dotyczącej współczesnych nauk o zarządzaniu, publikacje związane zarówno z teoretycznymi, jak i praktycznymi aspektami zarządzania w formie:
 • artykułów naukowych (do 30 000 znaków ze spacjami) oraz komunikatów z badań (do 15 000 znaków ze spacjami),
 • recenzji książek (do 15 000 znaków ze spacjami),
 • informacji o nowych publikacjach lub konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych z dziedziny organizacji i zarządzania oraz o innych ważnych wydarzeniach w życiu naukowym i praktyce zarządzania (do 15 000 znaków ze spacjami).
Artykuły złożone do AUNC - Zarządzanie powinny być oryginalnymi, niepublikowanymi pracami i nie mogą uczestniczyć aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym. Przesłane materiały nie będą zwracane Autorom.
 
Artykuł należy przygotować w układzie:
 • tytuł artykułu,
 • imię i nazwisko oraz afiliacja autora (ów),
 • słowa kluczowe (około 3-5),
 • synopsis - min 5, max 15 wierszy na temat opracowania,
 • tekst artykułu w układzie: wstęp, rozwinięcie i zakonczenie,
 • bibliografia,
 • bibliografia elektroniczna,
 • tytuł artykułu w języku angielskim,
 • słowa kluczowe w języku ankielskim,
 • streszczenie w języku angielskim (od 5 do 15 wierszy).
Analogicznie w przypadku tekstów angielskich, ale streszczenie w języku polskim dwustronicowe.
 

Etapy

Składanie tekstów do AUNC - Zarzadzanie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Akademickiej Platformy Czasopism UMK, po uprzednim zarejestrowaniu się jako Autor w AUNC-Zarządzanie.

Warunkiem przyjęcia tekstu jest jego zgodność z profilem AUNC - Zarządzanie i wymogami edytorskimi podanymi w Informacjach dla Autorów. Artykuły nie spełniające wymogów formalnych nie będą kierowane do realizacji wydawniczej.

Przyjęte prace są recenzowane anonimowo (double-blind review), zgodnie z przedstawioną procedurą recenzowania.Warunkiem zakwalifikowania ich do druku jest uzyskanie pozytywnych recenzji. Po otrzymaniu uwag recenzentów Autor jest zobowiązany ustosunkować się do nich we wskazanym przez Redakcję terminie. Niedotrzymanie tego terminu zostanie uznane za rezygnację z publikacji pracy.

 

Serwisy abstraktowe i indeksowe

Czasopismo Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie jest uwzglednione w następujących serwisach abstraktowych i indeksowych:

 • Akademicka Platforma Czasopism UMK - APCZ (Open Journal System),
 • BazEkon,
 • BazHum,
 • Cambridge Scientific Abstract (CSA, Proquest),
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ),
 • ERIH PLUS,
 • Google Scholar,
 • PBN/POL-Index,
 • Index Copernicus (ICV 2015: 98,01).
 • ProQuest (Cambridge Scientific Abstracts),
 • RePEc (Research Papers in Economics),
 • SHERPA/RoMEO.

 

Informacja o niepobieraniu opłat za zgłaszanie i publikację artykułów

Redakcja ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI - ZARZĄDZANIE informuje, że nie pobiera opłat za składanie artykułu i prace redakcyjne nad tekstem oraz za publikację w czasopiśmie.

 

Zasady etyki i oświadczenie dotyczące nadużyć

Składając pracę, Autorzy deklarują, że zgłoszenie jest ich oryginalną pracą (która nie jest napisana przez osoby trzecie i nie zawiera wśród wskazanych autorów osób, które nie uczestniczyły w przygotowaniu artykułu), a ponadto potwierdzają, że praca nie została już opublikowana gdzie indziej.Partnerzy platformy czasopism