Features of a migration region – an analysis using the example of the Opolskie Voivodship

Krystian Heffner, Brygida Solga

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2013-0010

Abstract


The authors of the article develop the concept of a migration region. The experiences of the Opolskie Voivodship in the sphere of external migration function as a field of reference. The issues connected with the factors preconditioning the formation of such a region are of utmost interest to the authors.


Keywords


Poland; Opolskie Voivodship; external migration; migration region; regional development

Full Text:

PDF

References


Bauer, T., 1998: Arbeitsmarkteffekte der Migration und Einwanderungspolitik. Eine Analyse für die Bundesrepublik Deutschland (Effects of migration on the labour market. An analysis for the Federal Republic of Germany – in German), Heidelberg: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 158, Physica – Verlag.

Brettell, C. and Hollifield, J.F., 2000: Migration Theory: Talking across Disciplines, New York: Routledge. Entwicklung durch Migration: ein neuer Forschungsund Politikanstaz (Development through migration: new research and policy approach – in German) 2008. In: Thränhardt, D. editor, Entwicklung und Migration, Münster: LIT Verlag Münster, pp. 102–128. Eurostat Regional Yearbook 2009, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. DOI: 10.2785/17776

Faggian, A. and McCann, P., 2009: Human capital, graduate migration and innovation in British Regions. In: Cambridge Journal of Economics, 33, pp. 317–333. DOI: 10.1093/cje/ben042

Fan, C.S. and Stark, O., 2007: International migration and ‘educated unemployment’. In: Journal of Development Economics, 83, pp. 76–87. DOI: 10.1016/j.jdeveco. 2006.05.002

Fihel, A., 2004: Aktywność ekonomiczna migrantów sezonowych na polskim rynku pracy (Economic activity of seasonal migrants on the Polish labour market – in Polish). In: Kaczmarczyk, P. and Łukowski, W. editors, Polscy pracownicy na rynku Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 115–128.

Fromhold-Eisebith, M., 2002: Internationale migration Hochqualifizierter und technologieorientierte Regionalentwicklung (International migration of highly skilled and technology-based regional development – in German). In: Imis-Beiträge, 19, Osnabrück: Universität Osnabrück, pp. 21–43.

Geddes, A., 2003: The politics of migration and immigration in Europe, London: Sage.

Górny, A., Grabowska–Lusińska, I., Lesińska, M. and Okólski, M. editors, 2010: Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji (Non-obvious transformation. Poland as a country of immigration – in Polish), Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Heffner, K. and Rauziński, R., 2003: Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, społeczne, i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego) (Migration region (selected demographic, social and economic aspects on the example of Opole Silesia) – in Polish). In: Studia i Monografie, Bulletin, 152, Opole: Politechnika Opolska.

Heffner, K. and Solga, B., 2008: Foreign migration of Poles in scientific research at the turn of century. In: Szymańska, D. and Hołowiecka, B., editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 10, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 49–61. DOI: 10.2478/v10089-008-0012-8

Heffner, K. and Solga, B., 2008a: Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych na sytuację społeczno ekonomiczną regionu (analiza na przykładzie województwa opolskiego jako regionu migracyjnego) (The impact of foreign economic migration on the socio-economic condition of a region (analysis on the example of the Opole voivodship as a migration region – in Polish), Opole: PIN – Instytut Śląski w Opolu, Unpublished Research Report.

Heffner, K., 1999: The return of emigrants from Germany to Upper Silesia: reality and prospects. In: Iglicka, K. and Sword, K. editors, The challenge of East-West Migration for Poland, London: School of Slavonic and East European Studies, University of London, pp. 168–205.

Heffner, K., 2006: Migracje zagraniczne jako składowa rynków pracy w regionach migracyjnych (International migration as a component of labour markets in migration regions – in Polish). In: Rączaszek, A. editor, Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce, Katowice: Akademia Ekonomiczna, pp. 259–272.

Heffner, K., 2008: Region migracyjny – migracje zagraniczne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego (Migration region – international migration as a factor of socio-economic development – in Polish). In: Zagórowska, A. editor, Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r., Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, pp. 147–168.

Iglicka, K., 2010: Powroty Polaków po 2004 r. W pętli pułapki migracyjnej (Returns of the Polish after 2004. In a loop of migration trap – in Polish), Warszawa: Centrum Stosunków Międzynarodowych. Impact of migration on population change. Results from the ESPON DEMIFER Project, available at: http://www.espon.eu/export/sites/default/ Documents/Projects/AppliedResearch/DEMIFER/ demifer_PB_migr_impact.pdf.

Jończy, R., 2010: Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008–2010 oraz ich wpływ na opolski rynek pracy i sferę fiskalną samorządów terytorialnych. Diagnoza i rekomendacje w kontekście rozwoju regionu (Foreign economic migration from the Opole voivodship over the years 2008–2010 and their impact on regional labour market and fiscal sphere of local governments. Diagnosis and recommendations in the context of the development of the region – in Polish), Opole: Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej.

Kaczmarczyk, P., 2005: Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian (Economic migration of the Polish in the era of change – in Polish), Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Kicinger, A. and Weinar, A., 2007: State of the art of the migration research in Poland. In: CEFMR Working Paper 1, Warsaw: Central European Forum.

Krasnodębska, A., 2009: Badania oczekiwań pracodawców wobec potencjalnych pracowników, ich umiejętności i kwalifikacji w kontekście zjawiska migracji (Surveying the needs of employers towards their potential employees, their skills and qualifications in the context of migration – in Polish). In: Duczmal, M. editor, Usuwamy bariery. Badania potrzeb edukacyjnych pracodawców i pracobiorców w województwie opolskim. Projekt nr POKL.09.03.00-16-005/08, Opole: Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, pp. 50–53.

Kymlicka, W., 2003: Immigration, citizenship, multiculturalism: exploring the links. In: Spencer, S. editor, The politics of immigration, Blackwell, pp. 195–208.

Leicht, R., Humpert, A., Leiss, M., Zimmer-Müller, M., Lauxen-Ulbrich and Fehrenbach., S., 2005: Die Bedeutung der ethnischen Ökonomie in Deutschland. Push- und Pull- Faktoren für Unternehmensgründungen ausländischer und ausländischstämmiger Mitbürger (The importance of ethnic economy in Germany. Push and pull factors for start-ups and for foreigners and citizens from abroad – in German), Mannheim: im Universität Mannheim.

Massey, D.S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A. and Taylor, J.E., 1993: Theories of international migration. In: Population and Development Review, 19, pp. 431–466. Prognoza ludności na lata 2008–2035 (Population forecast for 2008–2035), 2009, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office).

Rauziński, R., 2010: Migracje zagraniczne za pracą i jej społeczne konsekwencje na Śląsku Opolskim w 20-leciu (1989–2009) (International migration for work and its social consequences in the Opole Silesia over two decades (1989–2009) – in Polish). In: Szambelańczyk, J, Żukowski, M. editors, Człowiek w pracy i polityce społecznej, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny.

Rephann, T., 2004: Economic-demographic effects of migration: results from a dynamic spatial microsimulation model. In: International Regional Science Review, 4, pp. 379–410. DOI: 10.1177/0160017604267628

Rovolis, A. and Tragaki, A., 2008: The regional dimension of migration in Greece. In: Regional Analysis and Policy Contributions to Economics, pp. 99–117. DOI: DOI: 10.1007/978-3-7908-2086-7

Solga, B., 2008: Migracje zagraniczne jako czynnik hamujący rozwój przedsiębiorczości (Foreign migrations as a factor limiting the development of entrepreneurship – in Polish). In: Niedzielski, R. editor, Opolskie atrakcyjne dla inwestorów – atuty regionu, Opole: Politechnika Opolska, pp. 130–139.

Solga, B. editor, 2009: Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym (The changing role of migration in regional development – in Polish), Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Centrum Badań Migracji Zagranicznych.

Solga, B., 2011: Doppelte Staatsbürgerschaft im Oppelner Schlesien (Double citizenship in Opole Silesia – in German). In: Inter Finitimos, 8, Göttingen: Deutsch – Polnische Gesellschaft Bundesverband e.V., pp. 192– – 202.

Szczygielski, K., 2010: Przestrzenne zróżnicowanie ludności województwa opolskiego w kontekście etnicznym jako potencjalne uwarunkowanie rozwoju regionalnego (Spatial diversity of the population of Opole Silesia in the ethnic context as a potential conditioning of regional development – in Polish), Opole: Politechnika Opolska, PIN – Instytut Śląski w Opolu.

Venhorst, Van Dijk, V.J., and Van Wissen, L., 2011: An analysis of trends in spatial mobility of Dutch Graduates. In: Spatial Economic Analysis, 6, pp. 57– –82. © 2013
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism