A geography graduate's transition into the labour market in Poland:a quantitative and qualitative evaluation of the process

Danuta Piróg

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2015-0028

Abstract


Transition, i.e. the education-to-work shift, is considered one of the most important processes in human life. The characteristics of transition hinge on, first of all, the labour market situation, the economic climate in the region, the educational services market and the aspirations of society. Virtually unlimited access to education at an academic level and the growing appetite of young people for degrees have resulted in a rapid increase in the number of university graduates. Consequently, there has been a high supply of employees with university degrees. However, the speed and type of transition among recent graduates is one of the least investigated processes on the labour market in Poland. The article presents the results of a survey on how Polish geographers enter the job market. The study compares geographers' professional qualifications, aspirations and plans about their future job at the time of graduation with the actual fulfilment of those plans six months later. Quantitative analysis of the process shows that half the graduates have succeeded in finding employment. Qualitative analysis of the type of jobs shows that the university-to-work transition was unsatisfactory in many respects. For example, the new position was unlikely to require the graduates to use the competences acquired during the course of study, the job offered limited career development opportunities and had a low remuneration. All the above raise concerns regarding the limited opportunity for successful transition and the respondents' low satisfaction level. 

Full Text:

PDF

References


Allen, J. and Van der Velden, R., 2007: Transition from higher education to work. In: Teichler, U. editor, Careers of University Graduates, Netherlands, Dordrecht: Springer, pp. 55-78.

Bielecki, P., 2008: Status absolwentów na rynku pracy (Position of graduates on the labour market – in Polish). In: Minkiewicz, B., Błędowski P. editors, Absolwenci SGH na rynku pracy, Warszawa: Wyd. SGH, pp. 89-105.

Ćwiąkalska, M., Hojda, P. and Ostrowska-Zakrzewska, M., 2011: Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Professional careers of Jagiellonian University graduates – in Polish) Rocznik 2008/2009. Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich. Raport z badania, Kraków: Biuro Karier UJ.

Czarnik, Sz. and Turek, K., 2012: Wykształcenie, praca i przedsiębiorczość Polaków (Educational background, job and entrepreneurship among Poles – in Polish). Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa: PARP.

Gajderowicz, T., Grotkowska, G. and Wincenciak, L., 2012: Determinants of graduates labour market success across domains: a comparative analysis. Employability of graduates and higher education management Systems. Final report of DEHEMS project, Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, pp. 66-88.

Gedye, S. and Chalkley, B., 2006: Employability within Geography, Earth and Environment al Science, GEES, Plymouth: University of Plymouth.

Główny Urząd Statystyczny (GUS, 2012) (Central Statistical Office): Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_12913_PLK_HTML.htm (DoA: 10.03.2014)

Greene, F and Saridakis, G., 2008: The role of higher education skills and support in graduate self‐employment. In: Studies in Higher Education, Volume 33, Issue 6, Taylor & Francis, pp. 653-672. DOI:10.1080/03075070802457082.

Jakimiuk, B., 2012: Aspiracje i plany zawodowe studentów pedagogiki KUL w kontekście czynników wspomagających wejście na rynek pracy (Aspirations and career plans of Catholic University of Lublin pedagogy students in the context of factors facilitating transition into the labour market – in Polish) In: Dudak, A., Klimkowska, K. and Różański A. editors, Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, pp. 101-123.

Jakubiak, M., 2012: Oczekiwania studentów kierunków ekonomicznych wobec rynku pracy (Expectations of students of economics towards the labour market – in Polish). In: Zeszyty Naukowe WSEI, seria: Ekonomia, no. 5, pp. 265-288.

Jeruszka, U., 2011: Efektywność kształcenia w szkołach wyższych (Economic effectiveness of higher education – in Polish). In: Polityka Społeczna, No. 1, pp. 1-7.

Jończy, R. and Rokita-Poskart, D., 2011: Oczekiwania i zamiary absolwentów Uniwersytetu Opolskiego dotyczące przyszłej pracy (w świetle przeprowadzonych badań) (The job expectations of the graduates of University of Opole in the light of the conducted research – in Polish). In: Kotlorz, D., editor, Dylematy współczesnego rynku pracy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice: Wyd. UE, pp. 145-155.

Kiersztyn, A., 2011: Racjonalne inwestycje czy złudne nadzieje: nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy (Rational investments or false hopes: overeducation on the Polish labour market – in Polish). In: Polityka Społeczna, No. 1, 8-14.

Kiersztyn, A., 2012: Nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy: młodzi w zawodach poniżej kwalifikacji (Overeducation on the Polish labour market: overqualified young workers). In: Kotlorz, D., Rączaszek, A., editors, Polityka edukacyjna wobec rynku pracy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice: Wyd. UE, pp. 77-95.

Korpysa, J., 2003: Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych (Unemployment among higher education graduates – in Polish). In: Kopycińska, D. editor, Kapitał ludzki w gospodarce, Szczecin: PTE, pp. 123-133.

Kryńska, E., 2002: Studia i co potem? Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych (Studies and then what? Unemployment among higher education graduates – in Polish). In: Polityka Społeczna, No. 5-6, pp. 6-10.

Kryńska, E., 2011: Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy. Oczekiwania i rzeczywistość (Higher education graduates on the labour market: expectations versus the reality – in Polish). In: Jędralska, K. and Bernais, J. editors, Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa biznesu i nauki, Katowice: Prace Naukowe UE, pp. 87–101.

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego (Professional Careers of Pedagogical University of Kraków Graduates – in Polish). Rocznik 2010/2011. Raport z badania. Kraków, 2012.: http://bks.up.krakow.pl/htmlarea/uploaded/Raport_absolwenci2011_wszyscy.pdf (DoA: 10.03.2014)

Müller, W. and Gangl, M., 2003: The transition from school to work: a European perspective. In: Müller, W. and Gangl, M., editors, Transitions from education to work in Europe, Oxford: Oxford University Press, pp. 1-22.

Piróg, D., 2010: Studia wyższe a rynek pracy w Polsce – zarys stanu badań (Degree programmes and labour market in Poland - an overview of existing research – in Polish). In: Sitarska, B., Jankowski, K. and Droba, R. editors, Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, pp. 61-80.

Piróg, D., 2013: Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu. Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego (Higher education graduates on the labour market in a time of economic crisis – in Polish). In: Przedsiębiorczość- Edukacja, no. 9, Warszawa-Kraków: Wyd. Nowa Era, pp. 302-316.

Piróg, D., 2014: Destinations of geography graduates on the labour market in Poland and other countries. In: Geographia Polonica, Vol. 87, Issue 1, pp. 95-112. DOI: http://dx.doi.org/10.7163/GPol.2014.6

Poteralski, J., 2008: Oczekiwania płacowe absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim w świetle badań ankietowych (Pay expectations held by university graduates in West Pomerian Voivodship in the light of the questionnaire survey). In: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, No. 3, Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, pp. 178-183.

Raffe, D., 2008: The Concept of Transition System. In: Journal of Education and Work, Vol. 21, Issue 4, Taylor & Francis, pp. 277-296. DOI:10.1080/13639080802360952.

Rooney, P., Kneale, P., Gambini, B., Keiffer, A., Vandrasek, B. and Gedye, S., 2006: Variations in International Understandings of Employability for Geography. In: Journal of Geography in Higher Education, Vol. 30, Issue 1, Taylor & Francis, pp. 133-145. DOI:10.1080/03098260500499766.

Rozporządzenie Rady Ministrów (Rozporządzenie, 2011) z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. Dziennik Ustaw nr 192 poz. 1141. (Regulation of the Council of Ministers of 13 September 2011 on the detailed scope of sustainable development plan of public transport as published in the Journal of Laws No. 117 – in Polish).

Szwarc, K., 2012: Oczekiwania studentów UEP wobec przyszłego pracodawcy (UEP Students’ Expectations Concerning Future Employer – in Polish). In: Edukacja Ekonomistów i Menadżerów, Vol. 3, Issue 25, pp. 167-184.

Teichler, U., 2011: Bologna – Motor or Stumbling Block for the Mobility and Employability of Graduates? In: Schomburg, H. and Teichler, U. editors, Employability and mobility of Bachelor Graduates in Europe. Key results of the Bologna process, Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers, pp. 1-2, 3-41

Try, S., 2005: The use of job search strategies among university graduates. In: The Journal of Socio Economics, volume 34, issue 2, Elsevier Inc., pp. 223-243. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.socec.2004.09.009

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, rocznik 2012. (Survey results on the professional careers of full time master degree graduates of University of Science and Technology – in Polish). Available at: http://www.ck.agh.edu.pl/omkz/2st2012.pdf (DoA: 10.03.2014)
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism