Foreign Migration of Poles in Scientific Research at the Turn of Century

Krystian Heffner, Brygida Solga

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/v10089-008-0012-8

Abstract


The article deals with problems related to present foreign migrations of Poles. The attention is concentrated on presenting scientific research results in this sphere indicating many problems caused by migrations not only in the social, demographic and economic spheres but also in political and cultural spheres thus enabling scientists to understand better this complex and multidimensional phenomenon.

Keywords


foreign migrations; migration region; scientific research; Poland

Full Text:

PDF

References


Balicki, J., Stalker, P. 2006: Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy, Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Causes and Consequences of Migration in Central and Eastern Europe, Podlasie and Slask Opolski: basic trends in 1975-1994, 1996, Jaźwińska, E. and Okólski, M. editors, Warszawa: Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Cieślińska, B. 1994: Migracje zarobkowe a struktura społeczna małych miast. In Popławski, T. editor, Miasta na uboczu. Przyczynek do socjologii peryferii. Białystok: Wyd. Filii Uniwersytetu Warszawskiego.

Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa, 2007, Kolarska-Bobińska, L. editor, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Fassmann, H., Hintermann, C. 1997: Migrationspotential Ostmitteleuropa. Struktur und Motivation potentieller Migranten aus Polen, der Slowakei, Tschechien und Ungarn, ISR - Forschungsbericht, vol. 15.

Fihel, A., Kaczmarczyk, P. and Okólski, M. 2007: Migracje "nowych Europejczyków" - teraz i przedtem, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami.

Głąbicka, K. 2000: Polityka imigracyjna w Niemczech - geneza i ewolucja. In Zamojski, E. J. editor, Imigranci i społeczeństwa przyjmujące, Migracje i Społeczeństwo, vol. 5, Warszawa: Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, pp. 128-147.

Grzymała-Kozłowska, A. 2001: Dynamika sieci migranckich: Polacy w Brukseli. In Jaźwińska, E. and Okólski, M. editors, Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, pp. 272-303.

Górz B. 1994: Emigracja zarobkowa ludności wsi podhalańskich do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. In Górz, B. editor, Studia nad przemianami Podhala, Kraków; Wydawnictwo Naukowe WSP.

Heffner, K. 2008: Region migracyjny - migracje jako czynnik rozwoju społecznogospodarczego. In Zagórowska, A. editor, Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r., Studia i Monografie, vol. 223, Opole: Politechnika Opolska, pp. 147-169.

Heffner, K. and Solga, B. 2000: Współczesne procesy migracyjne i zagraniczne przepływy siły roboczej (na przykładzie Śląska Opolskiego). In Szymańska, D. editor, Procesy i formy ruchliwości przestrzenne ludności w okresie przemian ustrojowych, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, pp. 87-99.

Heffner, K. and Rauziński, R. 2003: Region migracyjny - wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego, Studia i Monografie, vol. 152, Opole: Politechnika Opolska.

Heffner, K. and Solga, B. 2007: Podwójne obywatelstwo na Śląsku Opolskim. In Górny, A. and Koryś, P. editors, Obywatelstwo wielokrotnego wyboru. Interdyscyplinarne ujęcie kwestii podwójnego obywatelstwa w Polsce, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 66-90.

Heffner, K. and Solga, B. 2008: Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych na sytuację społeczno-ekonomiczną regionu (analiza na przykładzie województwa opolskiego jako regionu migracyjnego. Research Report, Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu.

Iglicka-Okólska, K. 1998: Analiza zachowań migracyjnych na podstawie wyników badania etnosondażowego migracji zagranicznych w wybranych regionach Polski w latach 1975-1994, Monografie i Opracowania, No. 438, Warszawa.

Imigranci i społeczeństwa przyjmujące, 2000, Zamojski, J. E. editor, Migracje i Społeczeńsstwo, z. 5, Warszawa: Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu.

Jończy, R. 2003: Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Opole: Uniwersytet Opolski.

Kaczmarczyk, P. 2005a: Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Kaczmarczyk, P. 2005b: Wyjazdy sezonowe do Niemiec a inne formy współczesnej mobilności zagranicznej Polaków - wybrane aspekty ekonomiczne, Przegląd Polonijny, vol. 3.

Kaczmarczyk, P. and Okólski, M. 2005: Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Kryńska, E. 2001: Integracja europejska a okresowa emigracja zarobkowa Polaków. In Orczyk, J. editor, Dylematy zatrudniania w warunkach postępującej integracji Polski z UE, Poznań: Akademia Ekonomiczna, pp. 53-67.

Kupiszewski, M. 2001: Demograficzne aspekty wybranych prognoz migracji zagranicznych. In Stępniak, A. editor, Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, pp. 73-99.

Kupiszewski, M. 1998: Czy na podstawie doświadczeń innych krajów można przewidywać zmiany migracji międzynarodowej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. In Worcelli, P. editor, Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Biuletyn KPZK PAN, z. 184, pp. 67-79.

Łukowski, W. 2001: Społeczny sens ruchliwości niepełnej (biwalentnej). In Jaźwińska, E. and Okólski, M. editors, Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, pp. 125-163.

Migracje. Historia i kultura, 2002, Zamojski, J. E. editor, Migracje i Społeczeństwo, vol. 7, Warszawa: Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno - Pedagogiczna w Łowiczu.

Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania? 2002, Iglicka, K. editor, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Obywatelstwo wielokrotnego wyboru. Interdyscyplinarne ujęcie kwestii podwójnego obywatelstwa w Polsce, 2007, Górny, A. and Koryś, P. editors, Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Orientacje emigracyjne Polaków, 1997, Slany K. editor, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Orłowski, W. and Zienkowski, L. 1998: Skala potencjalnej emigracji z Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej: próba prognozy. In Korcelli, P. editor, Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Biuletyn KPZK PAN, z. 184, pp. 55-67.

Polscy pracownicy na rynku pracy Unii Europejskiej, 2004, Kaczmarczyk, P. and Łukowski, W. editors, Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung Przedstawicielstwo w Polsce, Wyd. Naukowe Scholar.

Popławski, T. 1994: Więzi rodzinne w małych miastach. In Popławski, T. editor, Miasta na uboczu. Przyczynek do socjologii peryferii. Białystok: Wyd. Filii Uniwersytetu Warszawskiego.

Rajkiewicz, A. 2003: Założenia programu polityki ludnościowej w Polsce. Raport w sprawie polityki migracyjnej państwa. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, www.ipiss.com.pl www.ipiss.com.pl

Rauziński, R. 2006: Współczesna sytuacja społeczno - demograficzna Śląska Opolskiego. In Rauziński, R., Sołdra - Gwiżdż, T. and Szczygielski, K. editors, Sytuacja społeczno -gospodarcza Śląska. Szanse i zagrożenia, Opole: PIN - Instytut Śląski w Opolu, Politechnika Opolska, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławkiu.

Rauziński, R. and Zagórowska, A. 2007: Przemiany struktury demograficznej i społecznej ludności Śląska. 1946-2002-2030, Opole: Politechnika Opolska.

Solga, B. 2007: Szanse i zagrożenia rozwoju regionalnego w kontekście zagranicznych migracji zarobkowych (analiza na podstawie przeglądu prasy krajowej i zagranicznej). In Heffner, K. and Malik, K. editors, Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, Opole: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Regional Studies Association, Politechnika Opolska, pp. 252-262.

Solga, B. 2002: Migracje polsko - niemieckie i ich konsekwencje społeczno - ekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego, Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

State of the Art of the Migration Research in Poland, 2007, Kicinger, A. and Weinar, A. editors, CEFMR Working Paper 1/2007, Warsaw: Central European Forum.

Trzcielińska-Polus, A. 2000: Masowe migracje po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - mit czy realne zagrożenie? (Przegląd prasy niemieckiej). In: Duczmal, M., Nowak, Z. and Potwora, W. editors, Społeczno-ekonomiczne aspekty integracji, Opole: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, pp. 105-116.

Trzcielińska-Polus, A. 1997: "Wysiedleńcy" z Polski w Republice Federalnej Niemiec w latach 1980-1990, Opole: Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu.

Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę, 2007, Wieruszewska, M. editor, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Wierzbicki, A. 2001: Społeczne aspekt migracji w kontekście integracji z Unią Europejską In Stępniak, A. editor, Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, pp. 183-197.

Wojaczek, K. 2005: Rodzina w konfrontacji z migracją zarobkową. In Glombik, K. and Morciniec, P. editors, Wyjazdy zarobkowe. Szansa czy zagrożenie? Perspektywa społeczno - moralna, Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, pp. 209-221.

Zienkowski, L. 2001: Ekonomiczne aspekty swobodnego przepływu pracowników w rozszerzonej Unii Europejskiej. In Stępniak, A. editor, Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, pp. 99-127.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism