Św. Paweł o gościnności: między wielkodusznością i rozumem

Grzegorz Rafiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.017

Abstrakt


Z listów św. Pawła wynika wniosek, że gościnność była praktykowana wobec trzech grup ludzi: głosicieli Ewangelii (w tym św. Pawła), współ-chrześcijan i „obcych”, którzy nie należeli do Kościoła. Teksty źródłowe wskazują też na to, że gościnność miała granice. Gościnność była więc praktykowana w ramach, które streszcza podtytuł artykułu: „Między wielkodusznością i rozumem”. W tym kontekście autor artykułu wskazuje na cztery teksty z listów św. Pawła, w których zawarte są reguły wykonawcze dotyczące gościnności. Chrześcijan obowiązuje opcja na rzecz wielkoduszności, miłosierdzia (Rz 15,7–12), która musi być weryfikowana przez rozum (Rz 12,1–2). Decyzje chrześcijan muszą uwzględniać kontekst społeczno-polityczny (Rz 13,1–7), przy czym chrześcijanie powinni wnosić „wyższą sprawiedliwość” wynikająca z Ewangelii w realia ustalone przez władze państwowe (1 Kor 6,1–11). W końcowej części artykułu autor odnosi te reguły do problemu uchodźców.


Słowa kluczowe


gościnność; uchodźcy; św. Paweł

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barbaglio G., Paolo di Tarso e le origini cristiane, Assisi 1989.

Barth K., Breve commentario all’epistola ai Romani, Brescia 1990.

Bultmann R., Der Mensch zwischen den Zeiten nach dem Neuen Testament, w: Glauben und Vesrtehen, t. III, Tübingen 1984, s. 35–39.

Cullmann O., Cristo e il tempo. La concezione del tempo e della storia nel cristianesimo primitivo, Bologna 1980.

Edwards R.B., Word, w: The International Standard Bible Encyclopedia, vol. IV, red. G.W. Bromiley, Grand Rapids 1988, s. 1101–1107.

Egger W., Metodologia del Nuovo Testamento. Introduzione allo studio scientifico del Nuovo Testamento, Bologna 1989.

Fitzmyer J.A., Romans. A New Translation with Introduction and Commentary, New York, London, Toronto, Sydney, Auckland 1993.

Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Andreą Torniellim, Kraków 2016.

Lisicki P., Dla papieża Franciszka liczą się tylko dokumenty, Portal internetowy „Wirtualna Polska”, publikacja z 18.04.2016 r.

Malina B.J., Gościnność, w: Encyklopedia biblijna, red. P.J. Achtemeier, Warszawa 1999, s. 354–356.

Ortiz P., List do Filipian, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. W.R. Farmer, Warszawa 2000, s. 1537–1545.

Petuchowski J.J., La Voce del Sinai. Letture rabbiniche sui Dieci Comandamenti dagli scritti ebraici e aramaici, Napoli1985.

Rafiński G., Rozum jako źródło wartości moralnej czynu ludzkiego w Liście św. Pawła do Rzymian, w: Miłość jest z Boga. Wokół zagadnień biblijno-moralnych. Studium ofiarowane ks. prof. dr. hab. Janowi Łachowi, red. M. Wojciechowski, Warszawa 1997, s. 335–357.

Romaniuk K., List do Rzymian. Wstęp – przekład z oryginału. Komentarz, Poznań–Warszawa 1978.

Smit J., The Leter of Paul to the Galatians. A Deliberative Speech, New Testament Studies 35 (1989) s. 1–26.

Szamocki G., Święty Paweł rzemieślnik, w: Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu, red. W. Gajewski, J. Iluk, I. Milewski, H. Pietras, G. Szamocki, (Christianitas Antiqua, vol. III, wyd. UG), Gdańsk 2010, s. 64–74.

Vanni U., Il comportamento del cristiano nella vita individuale e sociale. La parte parenetica della lettera ai Romani, w: Attualità della lettera ai Romani, red. P. Rossano, R. Penna, U. Vanni, A. Rigobello, E. Bianchi, R. Di Segni, Roma 1989, s. 67–78.

Winter W., Gościna, w: Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, Warszawa 1995, kol. 393–394.

Zerwick M., Grosvenor M., A grammatical Analysis of the Greek New Testament (3 wyd.), Roma 1988.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism