Methodological problems with evaluating change efficiency

Jerzy Paszkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2018.013

Abstract


Motivation: Changes result from a turbulent environment and internal situation of an organization. Rarely do changes happen spontaneously, usually they stem from decisions consciously shaped and taken by the management. Both the reasons as well as consequences of changes appear on multiple grounds and areas, often strongly interrelated. This leads to far-reaching consequences, mainly difficulties in practical operations as well as consequences for studies, analyses and related scientific generalizations and the conclusion-drawing process in both domains.

Aim: Purpose of this article is to present and make a critical analysis of the existing achievements in the area of evaluating change efficiency, and indicate opportunities and difficulties in formulating new, in particular synthetic, indicators of change efficiency. Methodology applied in this paper is deductive and based on collected data and their critical analysis.

Results: Managers need synthetic measures that are hard to develop. Various methods may be used in order to do it, starting from simple and complex point scales and ending up with methods applied in other sciences, e.g. the Geneva method or its variations applied to evaluate the standard of living and development. Still this requires the isolation of main analytical measures, their upper and lower thresholds, in subsequent change or process areas, and the application of statistical methods to calculate change status or effect. Such action requires longer change planning and preparation, readiness on the part of the managerial staff, and continuous monitoring with active participation of leaders and change managers.


Keywords


change; efficiency evaluation; analytical and synthetic measures of change evaluation

Full Text:

PDF

References


Abrahamson, E. (2007). Bezbolesne zarządzanie zmianą. In Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian. Gliwice: Helion.

Adizes, I. (1988). Corporate lifecycles. New Jersey: Prentice-Hall.

Aluchna, M. (2011). Globalny kryzys finansowy jako test teorii społecznej odpowiedzialności biznesu. Przegląd Organizacji, 3.

Anderson, D., & Ackerman, L. (2010). Beyond change management. San Fran-cisco: Pfeiffer a Wiley Imprint.

Baugier, J.M., & Vuillod, S. (1993). Strategie zmian w przedsiębiorstwie. Nowocze-sna metoda. Warszawa: Poltex.

Bazerman, M.H., & Watkins, M.D. (2006). Zagrożenia do przewidzenia. Jak wykrywać oznaki kryzysów w firmie i gospodarce. Gliwice: One Press.

Becker, B.E., Huslid, M.A., & Ulrich, D. (2002). Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Beer, M., & Nohria, N. (2000). Kombinacja twardej i łagodnej filozofii zmian. Zarządzanie na Świecie, 7.

Borkowski, J., Dyrda, M., Kanarski, L., & Rokicki, B. (2001). Ludzie w organi-zacji. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Borowiecki, R. (2003). Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny. Warszawa: Difin.

Borowiecki, R. (2011). Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restruk-turyzacji. Dywersyfikacja — integracja — rozwój. Kraków: AE w Krakowie.

Borowiecki, R., & Jaki, A. (2002). Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw. Warszawa–Kraków: AE w Krakowie, TNOiK.

Bratnicki, M. (1997). Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Katowice: AE w Katowicach.

Bridges, W. (2008). Zarządzanie zmianami. Jak maksymalnie skorzystać na proce-sach przejściowych. Kraków: UJ w Krakowie.

Cannon, J.A., & McGee, R. (2012). Rozwój i zmiana organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer Business.

Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą. Warszawa: Gebether & S-ka.

Czermiński, A., Czerska, M., Rutka, R., & Apanowicz, J. (2001). Zarządzanie organizacjami. Toruń: TNOiK.

Czerska, M. (1996). Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyj-nych. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Fitz-Enz, J. (2001). Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Kraków: Dom Wy-dawniczy ABC.

Foster, R., & Kaplan, S. (2003). Twórcza destrukcja. Warszawa: Galaktyka.

Gościński, J.W. (1989). Cykl życia organizacji. Warszawa: PWE.

Greiner, L.E. (1972). Evolution and revolution as organizations grow. Harvard Business Review, July–August.

Griffin, R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa:PWN.

Hurry, D. (1993). Restructuring in the global economy: the consequences of strategic linkages between Japanese and U.S. firms. Strategic Management Journal, vol. 14(S1). doi:10.1002/smj.4250140907.

Jabłoński, A., & Jabłoński, M. (2011). Strategiczna karta wyników. Teoria i prakty-ka. Warszawa: Difin.

Jaki, A., Kaczmarek, J., & Rojek, T. (2011). Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.

Jick, T.D., & Peiperl, M. (2010). Managing change. Cases and concepts. Boston: McGraw-Hill.

Kanter, R.M. (1983). The change master. New York: Simon &. Schuster.

Kaplan, R.S., & Cooper, R. (2002). Zarządzanie kosztami i efektywnością. Kra-ków: Oficyna Ekonomiczna.

Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: PWN.

Kemper, A., Martin, R.L. (2011). After the fall: the global financial crisis as a test of corporate social responsibility theories. European Management Re-view, 7(4). doi:10.1057/emr.2010.18.

Kotler, J.P., & Caslione, J.A. (2009). Chaos. Warszawa: MT Biznes.

Kotler, J.P., & Schlezinger, L. (2008). Wybór strategii przeprowadzania zmian. Harvard Business Review, 65–66.

Kotter, J.P. (1996). Jak przeprowadzić transformację firmy. Gliwice: One Press.

Kotter, J.P. (2014). Accelerate. Boston: Harvard Business Review Press.

Kotter, J.P., & Cohen, D.S. (2007). Sedno zmian. Autentyczne historie transforma-cji, które odmieniły oblicza firm na całym świecie. Gliwice: One Press.

Koźmiński, A.K., & Jemielniak, D. (2008). Zarządzanie od podstaw. Warszawa: PWN.

Koźmiński, A.K., & Obłój, K. (1989). Zarys teorii równowagi organizacyjnej. Warszawa: PWE.

Koźmiński, A.K., & Piotrowski, W. (2009). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.

Krupa, K. (2003). Ewolucja procesu zmian organizacyjnych. Wybrane poglądy i koncepcje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kupczyk, A., Korolewska-Mróz, H., & Czerwonka, M. (1998). Radykalne zmia-ny w firmie. Warszawa: Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne Infor.

Lachiewicz, S., & Zakrzewska-Bielawska, A. (2005). Restrukturyzacja organiza-cji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Leszczyński, M. (2007). Inwestowanie w kapitał ludzki. Kielce: Akademia Świę-tokrzyska.

Lewandowska, A., & Likierski, M. (2005). Pod presją czasu. Strategiczna Karta Wyników w praktyce. Warszawa: C.H. Beck.

Mączyńska, E. (2001). Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej. t. 1. Warszawa: DiG.

Mankins, M.C., & Rogers, P. (2011). Dostosuj organizację do procesów decy-zyjnych. Harvard Business Review, 98.

Masłyk-Musiał, E. (1996). Zarządzanie zmianami w firmie. Warszawa: CIM.

Muzyka, D., De Koning, A., & Churchill, N. (1995). On transformation and adaptation: building the entrepreneurial corporation. European Management Journal, 13(4). doi:10.1016/0263-2373(95)00029-k.

Nalepka, A. (1999). Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki. War-szawa–Kraków: PWN.

NIK. (2011). Informacja o wynikach kontroli wspierania środkami publicznymi re-strukturyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego. Retrieved 16.03.2018 from https://www.nik.gov.pl.

NIK. (2012). Procesy prywatyzacji w sektorze farmaceutycznym. Informacja o wyni-kach kontroli. Retrieved 16.03.2018 from https://www.nik.gov.pl.

Nogalski, B., Hałaczkiewicz, M., & Witt, J. (1999). Restrukturyzacja procesowa w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem. Bydgoszcz: TNOiK.

Orechwa-Maliszewska, & E. Paszkowski, J. (2009). Przepływy kapitału intelek-tualnego i finansowego — aspekty lokalne i globalne. Białystok: WSFiZ w Bia-łymstoku.

Paszkowski, J. (2009). Uwarunkowania i rezultaty zmian w przedsiębiorstwach. Białystok: WSFiZ w Białymstoku.

Paszkowski, J. (2014). Problems related to measuring the effectiveness of cor-porate social responsibility. Social Sciences, 85(3). doi:10.5755/j01.ss.85.3.8412.

Paszkowski, J. (2015). Evaluation of Change Effectiveness. In D. Niedziółka (Ed.), Considerations about the Economy. Warsaw: Warsaw School of Eco-nomics Press.

Penc, J. (1998). Zarządzanie dla przyszłości. Warszawa: Profesjonalna Szkoła Biznesu.

Perechuda, K. (1998). Metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: AE we Wrocławiu.

Porter, M.E., Kramer, M.R. (2011). Tworzenie wartości dla biznesu i społe-czeństwa. Harvard Business Review Polska, 99.

Posłuszny, K. (2011). Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skutecz-ności restrukturyzacji przemysłu. Ekonomia menedżerska, 9.

Quinn, R.E., & Cameron, K. (1983). Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: some preliminary evidence. Management Science, 29(1). doi:10.1287/mnsc.29.1.33.

Ratyński, W. (2002). Menedżerskie i organizatorskie metody zarządzania, War-szawa: Kodeks.

Robbins, S.P., & DeCenzo, D.A. (2002). Podstawy zarządzania. Warszawa: PWE.

Rummler, G., & Brache, A. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji. War-szawa: PWE.

Sapijaszka, Z. (1996). Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia. Warszawa: PWN.

Sekuła, Z. (1999). Controlling personalny. Bydgoszcz: TNOiK.

Sirkin, H., Keenan, P., Jackson, A. (2007). Twarde aspekty zarządzania zmia-nami. In Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian. Gliwice: He-lion.

Spector, B. (2012). Wprowadzanie zmiany w organizacji. Teoria w praktyce. War-szawa: PWN.

Stabryła, A. (1997). Podstawy zarządzania firmą: modele, metody, praktyka. Kra-ków: Oficyna Wydawnicza Antykwa.

Steinmann, H., & Schreyogg, G. (1992). Zarządzanie. Podstawy kierowania przed-siębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Wrocław: Politechnika Wrocław-ska.

Strebel, P. (2007). Dlaczego pracownicy nie chcą zmian? In Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian. Gliwice: Helion.

Suszyński, C. (2003). Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.

Taleb, N.N. (2007). The black swan: the impact of the highly improbable. New York: Random House.

Tinnila, M. (1995). Strategic perspective to business process redesign. Man-agement Decision, 33(3).

Ulrich, D., Kerr, S., & Ashkenas, R. (2002). The GE work-out. New York: McGraw-Hill.

Zarębska, A. (2002). Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism