Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” to czasopismo naukowe, którego misją jest umożliwienie historykom wymiany myśli i prezentacji wyników najważniejszych badań. Cztery razy w roku publikujemy artykuły, edycje źródłowe, komentarze, recenzje i sprawozdania z najważniejszych konferencji z zakresu historii. W każdym tomie umieszczamy przynajmniej sześć oryginalnych artykułów poświęconych z różnych epok: starożytności, średniowiecza, epoki nowożytnej, XIX i XX wieku. Oddajemy głos również metodologom i dydaktykom historii. Co jakiś czas publikujemy tomy monograficzne, które są przeglądem najistotniejszych prac badawczych w poszczególnych tematach. Umożliwiamy publikację zarówno doświadczonym badaczom, jak i młodym historykom, u progu kariery zawodowej. Publikujemy w języku polskim oraz najważniejszych językach tzw. kongresowych. Dbamy o zachowanie najwyższych standardów w zakresie etyki wydawniczej. Publikujemy wszystkie teksty w wolnym dostępnie. Nasze zobowiązania wobec środowiska naukowego realizujemy od 2001 roku.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Dyskusja

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły Recenzyjne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Kronika naukowa

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły recenzyjne i polemiki

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Teksty zgłoszone do redakcji „Klio. Czasopisma poświęconego dziejom Polski i powszechnym” recenzowane są za pośrednictwem systemu obsługi czasopism, czyli przez Akademicką Platformę Czasopism (APCz). Instrukcję obsługi APCz dla recenzentów znajdziesz tutaj.

2. Recenzowane działy w „Klio” to: Artykuły, Materiały, Dyskusja, Artykuły recenzyjne. Teksty publikowane w pozostałych działach są oceniane przez redaktorów czasopisma pod kątem zgodności z profilem „Klio”, lecz nie są kierowane do zewnętrznych recenzentów.

3. Redakcja przyjmuje, że w przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jedną osobę, wkład każdego autora w przygotowanie tekstu jest równy. Jeśli jest inaczej, autorzy są zobowiązani do powiadomienia o tym redakcję "Klio", podając procentowy udział każdego autora w powstanie tekstu.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do wstępnej weryfikacji tekstów oraz odrzucenia artykułów niezgodnych z tematyką publikowaną czasopiśmie. Do dalszej oceny kierujemy teksty, które:

- mają kompletny aparat naukowy (przypisy i bibliografię) przygotowany zgodnie z instrukcją wydawniczą,

- mają jasno określony cel i tezę,

- napisane zostały w oparciu o rzetelną analizę źródeł i/albo stanowią krytyczny przegląd dotychczasowego stanu badań

- dotyczą kwestii ważnych dla rozwoju dyscypliny.

5. Artykuły wstępnie zaakceptowane przez Redakcję kierowane są (anonimowo) do dwóch recenzentów zewnętrznych. W przypadku rozbieżnych opinii Redakcja powołuje trzeciego recenzenta. W niektórych przypadkach zasięgamy (anonimowo) specjalistów, którzy mogą ocenić wybrane, szczegółowe aspekty artykułu (poprawność przedstawionych danych statystycznych, interpretację źródeł, poprawność przesłanych materiałów kartograficznych, jakość tłumaczenia itp.). Teksty publikowane w działach Materiały, Dyskusja, Artykuły recenzyjne oceniane są przez jednego recenzenta zewnętrznego.

6. Recenzje przygotowywane są w oparciu o formularz recenzji. Recenzent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia dotyczącego recenzowanego artykułu. Redakcja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu.

Pełna procedura recenzyjna znajduje się na stronie "Klio".

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Rada Programowa

 • Olivier Châline (Université Paris Sorbonne-Paris IV) [WWW]
 • Petr Vorel (Univerzita Pardubice) [WWW]
 • Robert Frost (University of Aberdeen) [WWW]
 • Hans Henning Hahn (Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg) [WWW]
 • Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) [WWW]
 • Ryszard Kulesza (Uniwersytet Warszawski) [WWW]
 • Michael G. Müller (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) [WWW]
 • Zdzisław Noga (Instytut Historii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) [WWW]
 • Andrzej Rachuba (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, PAN, Warszawa) [WWW]
 • Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) [WWW]
 • Włodzimierz Stępiński (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński) [WWW]
 • Mieczysław Wojciechowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) [WWW]

 

Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny


Zastępca redaktora


Członkowie redakcji:

 • dr Wiesława Duży; tomy monograficzne,  Polska Akademia Nauk, wieslawa.duzy@gmail.com
 • dr hab. Marcin Hlebionek, prof. UMK; historia średniowieczna, nauki pomocnicze historii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, hleb@umk.pl
 • dr hab. Adam Kucharski, prof. UMK; historia nowożytna i dydaktyka historii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, akr@umk.pl
 • prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow; historia najnowsza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak@umk.pl
 • dr Karol Kłodziński; tomy monograficzne, Uniwersytet Gdański, karol.klodzinski@ug.edu.pl
 • prof. dr hab. Magdalena Niedzielska, historia XIX wieku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, nie@umk.pl
 • dr hab. Marcin Pawlak, prof. UMK; historia starożytna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, felix@umk.pl
 • dr Katarzyna Pękacka-Falkowska; metodologia historii i historie „dziedzinowe” Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pekackafalkowska@ump.edu.pl
 • dr hab. Agnieszka Zielińska, prof. UMK; statystyka i demografia historyczna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, azi@umk.pl
 • dr Marta Sikorska, sekretarz,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu m.sikorska@umk.pl 
 • mgr Dominika Gołaszewska-Rusinowska, sekretarz,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu domigo@umk.plPartnerzy platformy czasopism