Instrukcje kowieńskie z lat 1733-1795 jako głos szlachty w sprawach powiatowych

Monika Anna Jusupović

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2019.025

Abstrakt


W artykule podjęty został problem występowania spraw powiatowych w instrukcjach kowieńskich z czasów dwóch ostatnich władców Rzeczypospolitej. Zastanowiono się jakie problemy podejmowano w tego rodzaju punktach, z jaką częstotliwością i z czego to wynikało. Postawiono pytanie o wpływ lokalnej szlachty na treść omawianych tekstów oraz podjęto próbę porównania ich z instrukcjami z innych powiatów Rzeczypospolitej.


Słowa kluczowe


instrukcje sejmikowe; powiat kowieński; szlachta litewska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. Danilczyk, W kręgu afery Dogrumowej. Sejm 1786 roku, Warszawa 2010;

R. Jurgaitis, Vilniaus seimelio veikla 1717-1795 m., Kaunas 2007;

M. Jusupović, Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku. Działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733-1795, Warszawa 2014;

D. Konieczna, Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzesko-litewskiego w latach 1565-1763, Warszawa 2013;

W. Kriegseisen, Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991, s. 94;

R. Łaszewski, Instrukcje poselskie w drugiej połowie XVIII wieku, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczne. Prawo", 12, 1972, 56;

J. Michalski, Sejmiki poselskie 1788 roku, w: Studia Historyczne z XVIII i XIX wieku, t. 1, Warszawa 2007;

J. Michalski, Zagadnienie unii polsko-litewskiej w czasach panowania Stanisława Augusta, w: Studia Historyczne z XVIII i XIX wieku, t. 1, Warszawa 2007;

A. Michałowska Mycielska, Sejmy i sejmiki koronne wobec Żydów: wybór tekstów źródłowych, Warszawa 2006;

E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652, Warszawa 1995;

A. Pacevičius, Szkolnictwo, w: Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, Kraków 2006;

H. Palikj, Sejmy 1736 i 1738 roku, Warszawa 2000;

A. Rachuba, Uczestnicy sejmików litewskich w latach 1565-1764, w: Po unii-sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, Siedlce 2013;

A. Rachuba, Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569-1763, Warszawa 2002;

A. Ragauskas, Vilniaus miestečių valdančiojo elito dalyvavimas seimuose XVII antroje pusėje, "Lituanistica", 1998, 4;

R. Rybarski, Skarbowość Polski w dobie rozbiorów, Kraków 1937;

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, red. A. Rachuba, t. 2, 3, Warszawa 2009-2015;

A.B. Zakrzewski, Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w., Warszawa 2000;

Z. Zielińska, Polska w okowach "systemu północnego" 1763-1766, Warszawa 2012;

Z. Zielińska, Walka "Familii" o reformę Rzeczypospolitej 1742-1752, Warszawa 1983.


Partnerzy platformy czasopism