Zajęcia z zakresu muzykologii na Uniwersytecie Stefana Batorego. Przyczynek do dziejów uczelni

Michał Andrzej Piekarski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2019.027

Abstrakt


Muzykologia na uniwersytetach w Krakowie i Lwowie pojawiła się w przededniu I wojny światowej, niedługo po jej wprowadzeniu na uczelniach niemieckojęzycznych. Plany wprowadzenia zajęć z zakresu muzykologii na USB wiązały się z obecnością w Wilnie ks. Hieronima Feichta, absolwenta lwowskiej muzykologii. Przybył do Wilna w 1926 r. jako kierownik Małego Seminarium Księży Misjonarzy. Jednocześnie nawiązał kontakt z USB. Choć zamierzenie to nie doszło do skutku, to zajęcia z muzykologii na USB objął w 1933 r. Tadeusz Szeligowski.


Słowa kluczowe


Wilno; uniwersytet; muzykologia; muzyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Archiwa

Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie (APPZKM)

zespół: Archiwum ks. H. Feichta, teka: PM0664, sygn. Feicht H. II/3/6, Feicht H. II/1, Feicht H. II/1.

Державний архів львівської області (DALO)

fond 26, opys [op.] 5, sprawa [spr.] 2014-2015 Adolf Chybiński

Biblioteka Jagiellońska Oddział Zbiorów Specjalnych (BJ OZS)

zespół: Korespondencja A. Chybińskiego

Listy ks. H. Feichta do A. Chybińskiego, teka: F-3/1 (listy bez sygnatury), listy z: 11 VIII 1926, 12 VIII 1926, 30 XI 1926, 6 XII 1926, 22 I 1927, 27 I 1927, 02 VI 1927, 13 VIII 1928.

Literatura przedmiotu

Maria Ankudowicz-Bieńkowska, Polskie życie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej, Olsztyn 1997.

Cezaria Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutzowa, Zakład Etnologii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i jego zadania, Wilno 1933.

Danuta Berezowska, Działalność zespołów i zrzeszeń muzycznych w Wilnie (1930-1939), „Nasz Czas” 2002, nr 36.

Wanda Bogdany-Popielowa, Polonika wileńskie, [w:] Biblioteka muzyczna 1985-1986, red. Andrzej Spóz, Warszawa 1992.

Michał Brensztejn, Zbiór nut Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej, [w:] Biblioteki wileńskie, red. Adam Łysakowski, Wilno 1932.

Adolf Chybiński, Uniwersytet a muzyka, „Przegląd Muzyczny” 1913, nr 2, 15 I.

P. Dąbrowski, Wileńska działalność społeczno-kulturalna i oświatowa Stanisława Węsławskiego (1896 – 1942) – przyczynek do biografii, „Res Historica” 2015, nr 39.

Dziesięciolecie Konserwatorium Muzycznego w Wilnie 1923-1933, Wilno 1933.

Zdzisław Jachimecki, Muzykologia i piśmiennictwo muzyczne w Polsce, Kraków 1948.

Wojciech Kałamarz, Muzyka u misjonarzy, Kraków 2009.

Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1924/25 stanowiąca sprawozdanie rektora i dziekanów, oprac. Włodzimierz Sieradzki, Lwów 1924.

Kornel Michałowski, Z historii muzykologii poznańskiej, [w:] Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974-1999, red. Maciej Jabłoński, Poznań 1999.

Zofia Mikettowa, Miketta Janusz, [w:] Słownik muzyków psolskich, red. Józef Chomiński, t. 2, Kraków 1962.

Katarzyna Morawska, Gieburowski Wacław, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, red. Elżbieta Dziębowska, t. 3, Kraków 1987.

Jerzy Morawski, Cantus vilnensis. Przyczynek do badania tradycji chorałowej na wschodnich i północnych terenach dawnej Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, [w]: Affetti musicologici. Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana profesorowi Zygmuntowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków 1999.

Adam Mrygoń, Szeligowski Tadeusz, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, red. E. Dziębowska, t. 10, Kraków 2007.

Michał Piekarski, Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912–1944, Warszawa 2017.

M. Piekarski, „Uniwersytet a muzyka". Droga do powołania we Lwowie Zakładu Muzykologii, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2014, t. LI.

Przewodnik po zbiorach rękopisów w Wilnie, oprac. Maria Kocójowa, Kraków 1993.

Józef Reiss, Historia muzyki w zarysie, Warszawa 1929.

Anna Sieczka, Szeligowski Tadeusz, [w:] PSB, t. XLVIII, Warszawa-Kraków 2012-2013.

Tadeusz Szantruczek, Postać i losy kompozytora na podstawie listów z lat 1922-1932, [w:] Tadeusz Szeligowski. Studia i wspomnienia, red. Henryk Martenka, Bydgoszcz 1985.

T. Szantruczek, Errata do biografii, [w:] Tadeusz Szeligowski: wokół twórcy i jego dzieła, red. Teresa Brodniewicz, Janusz Kempiński, Janina Tatarska, Poznań 1998.

T. Szantruczek, Komponować i umrzeć. Rzecz o Tadeuszu Szeligowskim, Poznań 1997.

Tadeusz Szeligowski, O potrzebie muzycznego wychowania młodzieży akademickiej, „Alma Mater Vilnensis” 1927, trymestr II.

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Skład uniwersytetu w roku akademickim 1933/1934, Wilno [1933]

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Skład uniwersytetu w roku akademickim 1934/1935, Wilno [1934]

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Skład uniwersytetu w roku akademickim 1935/1936, Wilno [1935] Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Skład uniwersytetu w roku akademickim 1936/1937, Wilno [1936] Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Skład uniwersytetu w roku akademickim 1937/1938, Wilno [1937] Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Skład uniwersytetu w roku akademickim 1938/1939, Wilno [1938]

Uniwersytet Stefana Batorego. Spis wykładów w roku akademickim 1936/1937, Wilno [1936].

Uniwersytet Stefana Batorego. Spis wykładów w roku akademickim 1937/1938, Wilno [1937].

Uniwersytet Stefana Batorego. Spis wykładów w roku akademickim 1938/1939, Wilno [1938].

Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Skład uniwersytetu i spis wykładów na rok akademicki 1937-1938, Warszawa 1937

Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Skład uniwersytetu i spis wykładów na rok akademicki 1935-1936, Warszawa 1935.

Uniwersytet Poznański. Skład uniwersytetu w roku akademickim 1919/1920, Poznań 1919. Uniwersytet Poznański. Skład uniwersytetu w roku akademickim 1920/1921, Poznań 1920.

Uniwersytet Poznański. Skład uniwersytetu w roku akademickim 1921/1922, Poznań 1921.

Uniwersytet Poznański. Skład uniwersytetu w roku akademickim 1924/1925, Poznań 1924.

Uniwersytet Poznański. Skład uniwersytetu w roku akademickim 1929/1930, Poznań 1929.

Uniwersytet Warszawski. Skład uniwersytetu i spis wykładowców 1936/1937, Warszawa 1936.

Vilniaus Universitetu Bibliotekos „Rankraščių rinkinių rodyklė”, Wilno 2005.

Stanisław Węsławski, Wilno. Koncerty. Działalność Polskiego Tow. Muzyki Współczesnej, „Muzyka” 1931, nr 1.

Alina Żórawska-Witkowska, Hasse Johann Adolf, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, red. E. Dziębowska, t. 4, Kraków 1993.

Strony internetowe:

Instytut Muzykologii KUL:

http://www.kul.pl/o-instytucie,11122.html [3.3.2018]

Helenę Drège:

http://www.petea.home.pl/apan/files/user_files2/kobiety%20w%20nauce,%20pdf/drege%20helena.pdf [3.3.2018]


Partnerzy platformy czasopism