„Aby po śmierci jakowa trudność na potem nie zachodziła” – testament marszałkowej Anny z Chodorowskich 1v. Wiśniowieckiej Dolskiej

Agnieszka Anna Słaby

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2019.029

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest edycja testamentu Anny z Chodorowskich Dolskiej 1 v. Wiśniowieckiej, marszałkowej wielkiej litewskiej. Testament poprzedzono krótką notą biograficzną oraz analizą treści, wskazując na zagadnienia możliwe do scharakteryzowania dzięki edytowanemu dokumentowi. Zaliczają się do nich między innymi kwestie relacji rodzinnych, patronackich i fundatorskich w XVIII wieku.


Słowa kluczowe


Anna Dolska; Doslcy; testament; mentalność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia:

Anusik Zbigniew, O książętach Wiśniowieckich i czasach, w których żyli. Suplement do monografii rodu, „Przegląd Nauk Historycznych 2009, R VIII, nr 2.

Anusik Zbigniew, O książętach Wiśniowieckich raz jeszcze. W związku z wystąpieniem Ilony Czamańskiej, „Przegląd Nauk Historycznych” 2018, R. XVII, nr 1, s. 222.

Betlej Andrzej. 2010, Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków 2010.

Betlej Andrzej. 2011. Nowe źródła do kaplicy Wiśniowieckich we Lwowie, [w:] Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, (Acta Universitatis Wratislaviensis), Wrocław, s. 305-314.

Bondyra Wiesław. 2008, Testament Jana Tarły, wojewody sandomierskiego, z 1750 roku, „Res Historica 26, s. 141-153.

Chynczewska-Hennel Teresa. 2002. Idea unii hadziackiej — pięćdziesiąt lat później, „Kwartalnik Historyczny”, nr 109, 2002, 3, s. 135-146.

Czamańska Ilona, Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007.

Dębicki J, Madonna zwana „Jackową” z kościoła Dominikanów we Lwowie. Problem fundacji, „Sprawozdanie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. Wydział Nauk o Sztuce, nr 105, 1987, s. 72–79.

Gierowski Józef Andrzej. 1964-1966., Aleksander Jan Jabłonowski, Polski Słownik Biograficzny, t. X, s. 213.

Jankowski Rafał, Sprawa testamentów Anny z Chodorowskich Dolskiej z 1711 roku, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 21, 2014, s. 273–282.

Judkowiak Barbara. 1992. Słowo inscenizowane. O Franciszce Urszuli Radziwiłłowej – poetce, Poznań.

Judkowiak Barbara. 2010. Arystokratyczna tożsamość́ książąt nieświeskich w świetle obrazów literackich i teatralnych. W kręgu twórczości Franciszki Urszuli Radziwiłłowej, [w:] Socialinių tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje, t. 4, Vilnius, s. 432-448.

Judkowiak Barbara. 2013. Franciszka Urszula Radziwiłłowa – w poszukiwaniu własnego głosu. Propozycje interpretacyjne, dokumentacyjne i edytorskie, Poznań.

Korytkowski Jan, Arcybiskupi gnieźnieńscy: prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 4, wg źródeł archiwalnych oprac. J. Korytkowski, Poznań, 1891, s. 266-292.

Kowalczyk Jerzy. 2003. Świą¬tynie i klasztory późnobarokowe w archidiecezji lwowskiej, „Rocznik Historii Sztuki" 33 (2003) (przedruk zmienio¬nej wersji [w:] tenże, Świątynie późnobarokowe na kresach. Kościoły i klasztory w diecezjach na Rusi Koronnej, Warszawa 2006).

Krzyżanowski Julian. 1961. Talia i Melpomena w Nieświeżu: Twórczość U.F. Radziwiłłowej, „Pamiętnik Teatralny”, 1961, z. 3 (39).

Kumor Bolesłw.1998. Skarbek Jan, Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVIII, s. 15–17.

Mańkowski Tadeusz. 1974. Dawny Lwów, jego sztuka i kultura artystyczna, Londyn.

Niesiecki Kasper. 1839-1845. Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk, t. 2.

Opiłło Bożena, Marcinkowki Wojciech. 2001. Lwowska Madonna Jackowa w świetle konserwacji 1997–1998, „Folia Historiae Artium” t. 5–6, 2001, s. 59-77.

Piątkowski Donat OP, Wiadomość historyczna o statuy alabastrowej NMP Jackowej łaskami słynącej, Lwów 1857, s. 14–15.

Piwarski Kazimierz. 1937. Chodorowski Aleksander Stefan, h. Korczak Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków, s. 372.

Piwarski Kazimierz. 1937. Chodorowski Krzysztof Staisław h. Korczak, Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków, s. 372-373.

Piwarski Kazimierz. 1939-46. Dolski Jan Karol, h. Kościesza (1637–1695), Polski Słownik Biograficzny, t. V. Kraków, s. 288–289.

Popiołek Bożena, Kicińska Urszula „Ostatniej tej woli mojej rozporządzenia”– testamenty Jana Haliskiego (zm. po 1741), pułkownika wojsk królewskich – analiza porównawcza treści, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXIII, NR 4/2015, s. 661- 678.

Popiołek Bożena. 2003. Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków.

Popiołek Bożena. 2007. Dobrodziejki i klienci. O patronacie kobiecym w XVIII wieku, [w:] Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej XVI–XVIII w., red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicz, Białystok, s. 385–395.

Popiołek Bożena. 2008. „Przyjaciel domowy, Żona moja Najmilsza...” – wizerunek kobiety w świetle staropolskich testamentów z XVII i XVIII wieku, [w:] Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie, pod red. Iwony Maciejewskiej i Krystyny Stasiewicz, Olsztyn, s. 282-293.

Popiołek Bożena. 2008. Rodzina szlachecka w świetle testamentów z XVII i XVIII wieku [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, pod red. Cezarego Kukli, Warszawa, s. 139-152.

Popiołek Bożena. 2009. „Dziatki moje błogosławię i obliguje...” – staropolskie testamenty jako źródło do historii wychowania, [w:] Studia z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX wieku, pod red. Jolanty Gwioździk przy współudziale Piotra P. Barczyka, seria Ars Educandi. Źródła 1, Mysłowice, s. 84-196.

Popiołek Bożena. 2009. „Za wszelkie świadczone mnie łaski i dobroczynności”. Testament Katarzyny Drużbackiej z 1722 roku., „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 59, Studia Historica, z. 8, s. 209-218.

Popiołek Bożena. 2009. Woli mojej ostatniej testament ten... Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII-XVIII wieku, Kraków.

Popiołek Bożena. 2012. Polisa na życie wieczne. Zagadnienie miłosierdzia w testamentach czasów saskich, „Nasza Przeszłość”, T. 117, s. 143-156.

Popiołek Bożena. 2013. Testament Magdaleny z Tarłów Lubomirskiej, wojewodziny krakowskiej, Krakowskie Studia Małopolskie”, R. 18, s. 423-433.

Popiołek Bożena, Lwów w czasach Augusta II, [w:] Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów Lwowa, T. 4, red. K. Karolczak, Kraków 2002.

Prokop Krzysztof Rafał. 2001. Sylwetki biskupów łuckich, Biały Dunajec – Ostróg, s. 103-106.

Przyboś Adam. 1982-1983. Mikołaj Popławski, Polski Słownik Biograficzny, t. XXVII, s. 614-616.

Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku, pod. red. Magdaleny Górskiej i Agaty Roćko, Warszawa 2017.

Szurek Stanisław. 1930. Kapituła lwowska w latach 1723-1763, Lwów.

Szurek Stanisław. 1932. Seminarium diecezjalne we Lwowie, Lwów.

Taraszkiewicz Jacek, Początki działalności Zakonu Pijarów w Lubieszowie czyli Nowym Dolsku na Ukrainie, „Синопсис: текст, контекст, медіа”, No 2 (10), 2015, s. 1-9.

Wierzbicka-Michalska Karyna. 1987. Franciszka Urszula z Wiśniowieckich Radziwiłłowa, Polski Słownik Biograficzny, t. XXX, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, s. 388-390.

Women and Art. In Early Modern Europe. Patrons, Collectors, Connoisseurs. 1997. ed. Cynthia Lawrence, Pensylwania.


Partnerzy platformy czasopism