Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Litteraria Copernicana jest czasopismem naukowym redagowanym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukazuje się od 2008 roku. Do końca 2015 roku (numery 1-16) czasopismo wychodziło w trybie półrocznym, a od roku 2016 ukazuje się jako kwartalnik.

Pismo prezentuje oryginalne i wartościowe prace z zakresu historii literatury, teorii literatury oraz historii i teorii kultury (w tym teatrologii, filmoznawstwa, historii sztuki i szeroko pojętej humanistyki). Każdy numer czasopisma ma charakter monograficzny i jest redagowany naukowo przez specjalistów zajmujących się przewodnią tematyką tomu.

Główny trzon Litteraria Copernicana stanowi dział „Studia i rozprawy”, w którym zamieszczane się artykuły będące rezultat oryginalnych i nowatorskich badań autorów. Stałym działem czasopisma są również „Mistrzowie” – prezentacja sylwetki i dokonań uznanych badaczy, a także „Recenzje” prezentujące głownie ocenę książek. W zależności od numeru, w kwartalniku występują działy „Materiały i archiwalia”, „Wywiady” czy „Varia” – artykuły zazwyczaj wykraczające poza tematyczne ramy danego numeru.

Wśród autorów i redaktorów numerów znajdują się pracownicy zarówno toruńskiego środowiska naukowego i kulturalnego, jak i pracownicy innych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych.

 

Działy

Studia i rozprawy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Mistrzowie

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wywiady

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Przekłady

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Przekazane przez autorów lub redaktorów naukowych danego tomu studia i rozprawy są wstępnie oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez redakcję naukową pisma.

 

Zasady kwalifikowania publikacji

 • redakcja decyduje, do którego z projektowanych tomów zostanie włączona nadesłana rozprawa; niekoniecznie musi to być aktualnie przygotowywany numer;
 • artykuły powinny mieścić się w profilu filologiczno-humanistycznym pisma; być samodzielne i twórcze, poszerzać stan badań;
 • artykuły przysyłane do Redakcji są poddawane wstępnej ocenie i kwalifikacji przez redakcję w celu stwierdzenia, czy są zgodne z  profilem czasopisma oraz z wymaganiami wynikającymi z udostępnionych wskazówek;
 • następnie redakcja przesyła każdy artykuł naukowy do dwóch niezależnych ekspertów, który dokonują merytorycznej oceny tekstu i kwalifikują (lub nie) artykuł do druku; ostateczną decyzję o druku tekstu w Litterariach Copernicanach podejmuje – na podstawie obu (a przypadku rozbieżnych opinii dodatkowej, trzeciej) recenzji – redakcja naukowa tomu i pisma;
 • średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptów wynosi 14 dni.

 

Recenzja zewnętrzna

Studia i rozprawy są recenzowane przez dwóch niezależnych (kluczowy jest brak konfliktu interesów, w szczególności brak relacji służbowych lub osobistych z autorami artykułów) zewnętrznych recenzentów, powoływanych spośród wybitnych specjalistów w dziedzinie będącej przedmiotem publikacji. Recenzowanie jest anonimowe i odbywa się według modelu, w którym autorzy i recenzent nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blinded review proces). Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności.

Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptów, wynosi 30 dni. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji artykuł jest publikowany w przeciągu około 180 dni.

Recenzja ma formę pisemną (cf. FORMULARZ RECENZYJNY) i zawiera jednoznaczny wniosek, co do dopuszczenia do publikacji zawartych w tomie studiów i rozpraw lub ich odrzucenia. Redaktorzy naukowi  danego tomu oraz autorzy otrzymują treść recenzji do wglądu, w celu wprowadzenia proponowanych zmian.

Zbiorcza lista recenzentów za dany rok publikowana jest jedynie w wersji drukowanej kwartalnika, w ostatnim numerze za dany rok kalendarzowy.

*Procedura recenzowana artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowanymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

 

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest wydawane na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 4.0) i dystrybuowane w wersji elektronicznej Open Acceses poprzez Platformę Czasopism UMK. 

Czasopismo zezwala czytelnikom na czytanie, pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, wyszukiwanie i linkowanie do pełnych treści artykułów.

 

Zapora „ghostwriting” i „guest authorship”

Czasopismo Litteraria Copernicana politykę jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstawania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy itp.) Dlatego też, przeciwdziałamy przypadkom nierzetelności naukowej, takim jak „ghostwriting” (brak ujawniania czyjegoś udziału w powstaniu publikacji) i „guest autorship” (przypisywanie komuś współudziału przy powstawaniu publikacji, mimo iż był on znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca). Służą temu następujące zasady:

 • Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji publikacji). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł redaktorowi tematycznemu danego tomu i/lub redakcji.
 • Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.)
 • Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą dokumentowane i archiwizowane.
 • Redakcja wymaga od autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

 

Serwisy abstraktowe i indeksowe

Czasopismo Litteraria Copernicana jest uwzględnione w następujących serwisach abstraktowych i indeksowych:

 

Rada naukowa

 • Prof. Egidijus Aleksandravičius (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno)
 • Prof. Andrzej Baranow (Lietuvos Edukologijos Universitetas, Wilno)
 • Prof. Adam Bezwiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
 • Prof. Zbigniew Białas (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • Prof. Bogdan Burdziej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • Prof. Matthias Freise (Universität Göttingen)
 • Prof. George Gömori (Cambridge, Londyn)
 • Prof. Joanna Jabłkowska (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Maria Kalinowska (Uniwersytet Warszawski)
 • Doc. dr hab. Elżbieta Kiślak (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
 • Dr hab. Arent van Nieukerken (Universiteit van Amsterdam)
 • Prof. Piotr Salwa (Uniwersytet Warszawski)
 • Doc. dr hab. Daniel Schümann (Otto-Friedrich-Universität, Bamberg)
 • Jerzy Speina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • Prof. Włodzimierz Szturc (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Prof. Elżbieta Wesołowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)Partnerzy platformy czasopism