Polityka historyczna w dobie Internetu: Instytut Pamięci Narodowej a nowe media

Patryk Wawrzyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2014.001

Abstrakt


 Artykuł stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy powszechność Internetu powoduje konieczność zmiany sposobu realizowania polityki historycznej. Przesunięcie życia społecznego do sfery wirtualnej i dostępność nowych mediów prowadzi bowiem do spadku skuteczności tradycyjnych form wykorzystania narzędzi opowiadania o przeszłości przez państwo. Oznacza to, że aby polityka historyczna mogła zrealizować swoje cele, potrzebuje wykorzystania nowych form komunikacji i aktywności w Internecie. Stanowi to punkt wyjścia dla analizy ilościowej zaangażowania polskiego Instytutu Pamięci Narodowej w sferze wirtualnej i porównania tych działań z aktywnością tradycyjną. Analiza pogłębiona jest studium przypadku narracji Instytutu o zbrodniach stalinowskich w latach 2000–2010. Zgromadzone wyniki pozwalają stwierdzić autorowi, że aktywność Instytutu w Internecie była i jest niewystarczająca. Prowadzi to do ograniczenia możliwości wpływu na podzielaną wiedzę, postawy i zachowania społeczeństwa. Zarazem niebezpiecznym skutkiem zaniedbań Instytutu jest osłabienie oddziaływania polskiej polityki historycznej na młode pokolenie, swoją grupę docelową.


Słowa kluczowe


polityka historyczna; Instytut Pamięci Narodowej; Internet; portale edukacyjne; zbrodnie stalinowskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Assmann, Aleida. 2006. Memory, Individual and Collective, [w:] R. E. Goodin, C. Tilly (red.), The Oxford Handbook for Contextual Political Analysis. Oxford–New York: Oxford University Press, s. 210–224.

Assmann, Jan. 1995. Collective Memory and Cultural Identity. „New German Critique” 68, s. 125–133.

Assmann, Jan. 2008. Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Freed, James Ingo. 1989. The United States Holocaust Memorial Museum. „Assemblage” 9, s. 58–79.

Grosswald Curran, Vivian. 2003. The Politics of Memory / Errinerungspolitik and The use propriety of law In The process of memory construction. „Law and Critique” 14, s. 309–323.

Hoskins, Gregory. 2007. The Politics of Memory and The World Trade Center Memorial Site. „Journal of Social Philosophy” 38: 2, s. 242–254.

Joule, Robert-Vincent, Beauvois, Jean-Leon. 2006. Gra w manipulacje. Wywieranie wpływu na ludzi, dla uczciwych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Khalili, Laleh. 2007. Heroes and Martyrs of Palestine. The Politics of National Commemoration. Oxford–New York: Oxford University Press.

Kiesler, Charles A. 1977. Sequential events In commitment. „Journal of Personality” 45: 1, s. 65–78.

Koczanowicz, Leszek. 1997. Memory of Politics and Politics of Memory. Reflections on The Construction of The Past In Post-Totalitarian Poland. „Studies In East European Thought” 49, s. 259–270.

Koczanowicz, Leszek. 2009. Polityka czasu. Dynamika tożsamości w postkomunistycznej Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Koselleck, Reinhart. 1979. Kriegerdenkmale als Identitätsstiftungen des Überlenden, [w:] O. Marquard, K. Steirle (red.), Identität. München: W. Fink, s. 255–276.

Lévi-Strauss, Claude. 2001. Myśl nieoswojona. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Lisus, Nicola A., Ericson, Richard V.. 1995. Misplacing Memory: The Effect of Television Format on Holocaust Remembrance. „The British Journal of Sociology” 46: 1, s. 1–19.

Maruszewski, Tomasz. 2001. Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Roseman, Sharon R. 1996. ”How We Built The Road”: The Politics of Memory In Rural Galicia, „American Ethnologist” 23: 4, s. 836–860.

Roskowiński, Rafał. 2008. Wizna 1939. 40:1. Brak miejsca wydania: Wydawnictwo R&R.

Rydel, Jan. 2011. Polityka historyczna w Republice Federalnej Niemiec. Zaszłości. Idee. Praktyka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Wawrzyński, Patryk. 2012. Mitomotoryczność opowieści: wykorzystanie analizy narratywnej do badań znaczenia mitów kulturowych (w stosunkach międzynarodowych). „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 36, s. 157–174.

Wawrzyński, Patryk. 2014. Sharing The Past: Specialized Institutions as an instrument of Politics of Memory In The 21st Century [w:] R. Schattkowsky (red.), Good Governance and Civil Society. Newcastle: Cambridge Scholar Publishing, w druku.

Wolfrum, Edgar. 1998. Geschichtspolitik In der Bundesrepublik Deutschland. 1949–1989. Phasen und Kontroversen. „Aus Politik und Zeitgeschichte” 45, s. 3–15.

Ustawa z dn. 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Dz.U. 1998 Nr 155, poz. 1016.

Źródła internetowe

Grudnia '81. 2011. http://www.13grudnia81.pl/, 1.08.2014.

Bank Światowy. 2014. Internet users (per 100 people). http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2, 6.08.2014.

Bibliografia Historii Polski. 2008. http://www.bibliografia.ipn.gov.pl/, 1.08.2014.

Bibliografia Zawartości Źródeł Drugiego Obiegu. 2009. http://www.drugiobieg.info/, 1.08.2014.

Czerwiec '56. 2010. http://www.czerwiec56.ipn.gov.pl/, 1.08.2014.

Czerwiec '76. 2011. http://www.czerwiec76.ipn.gov.pl/, 1.08.2014.

Facebook. 2009. Instytut Pamięci Narodowej, https://www.facebook.com/instytutpamiecinarodowej, 1.08.2014.

Facebook. 2012. Strefa Edukacyjna IPN. https://www.facebook.com/eduipn, 1.08.2014.

Google Trends. 2014a. Wyszukiwane hasła: „Raginis”, „Wizna”, https://www.google.pl/trends/explore#q=raginis%2C%20wizna&geo=PL&cmpt=q, 1.08.2014.

Google Trends. 2014b. Wyszukiwane hasło: „IPN”, https://www.google.pl/trends/explore#q=ipn&geo=PL, 1.08.2014.

Instytut Pamięci Narodowej. 2012. http://ipn.gov.pl/, 1.08.2014.

Inwentarz Archiwalny. Brak daty publikacji. http://inwentarz.ipn.gov.pl/, 1.08.2014.

Kampania Polska 1939. 2009. http://www.1wrzesnia39.pl/, 1.08.2014.

Korboński. 2009. http://www.korbonski.ipn.gov.pl/, 1.08.2014.

Katyń 1940. 2010. http://katyn.ipn.gov.pl/katyn_baza/index.php?menu=1, 1.08.2014.

Małopolanie w katyńskich dokumentach dr. Jana Robla. 2003. http://ipn.gov.pl/strony-zewnetrzne/wystawy/malopolanie_w_katynskich_dokumentach/index.html, 2.08.2014.

Martyrologia Wsi Polskich. 2011. http://www.martyrologiawsipolskich.pl/, 1.08.2014.

Marzec 1968. Brak daty publikacji. http://www.marzec1968.pl/, 1.08.2014.

Obława Augustowska. 2014. http://oblawaaugustowska.pl/, 1.08.2014.

Okulicki. 2010. http://www.okulicki.ipn.gov.pl/, 1.08.2014.

Pamięć.pl. Portal Edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej. 2012. http://pamiec.pl/,

08.2014.

Popiełuszko. 2009. http://xj.popieluszko.pl/, 1.08.2014.

Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956. 2014. http://www.poszukiwania.ipn.gov.pl/, 1.08.2014.

Proces krakowski. Działacze WiN i PSL przed sądem. 2002. http://ipn.gov.pl/strony-zewnetrzne/wystawy/proces_krakowski/index.html, 2.08.2014.

Proces Kurii Krakowskiej. 2003. http://ipn.gov.pl/strony-zewnetrzne/wystawy/proces_kurii_krakowskiej/index.html, 2.08.2014.

Przystanek Historia. Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki. 2010. http://przystanekhistoria.ipn.gov.pl/, 1.08.2014.

Rewolta Grudniowa 1970. 2010. http://www.grudzien70.ipn.gov.pl/, 1.08.2014.

Rok 1989. 2009. http://www.rok1989.pl/, 1.08.2014.

Rok Kultury Niezależnej. 2009. http://www.kultura-niezalezna.pl/, 1.08.2014.

Rotmistrz Pilecki. Brak daty publikacji. http://www.pilecki.ipn.gov.pl/, 1.08.2014.

Sabaton. 2009. 40:1, https://www.youtube.com/watch?v=ivgCD31iKyg, 3.08.2014.

Sierpień 1980. Brak daty publikacji. http://www.sierpien1980.pl/, 1.08.2014.

Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie w latach 1946–1955. 2008. http://ipn.gov.pl/strony-zewnetrzne/wystawy/skaz_na_smierc_krakow/index.html, 2.08.2014.

Sowieckie Piekło 1939–1956. 2001. http://ipn.gov.pl/bep/wystawy/sowieckie-pieklo-19391956, 2.08.2014.

Śladami Zbrodni. 2007. http://slady.ipn.gov.pl/, 1.08.2014.

Truth About Camps. 2012. http://www.truthaboutcamps.eu/, 1.08.2014.

Twitter. 2009a. Anne Frank House. https://twitter.com/annefrankhouse, 6.08.2014.

Twitter. 2009b. Instytut Pamięci Narodowej. https://twitter.com/ipngovpl, 6.08.2014.

Twitter. 2009c. Muzeum Powstania Warszawskiego, https://twitter.com/Warsaw1944, 6.08.2014.

Twitter. 2009d. National September 11 Memorial & Museum. https://twitter.com/Sept11Memorial, 6.08.2014.

Ukraińcy w Polsce w latach 1944–1956. 2009. http://ipn.gov.pl/buiad/pomoce-archiwalne/ukraincy-w-polsce-w-latach-19441956, 1.08.2014.

Wilcze Tropy. 2014. http://wilczetropy.ipn.gov.pl/, 1.08.2014.

Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń. 2006. http://ipn.gov.pl/bep/wystawy/wystawa-zaglada-polskich-elit.-akcja-ab-katyn-warszawa,-28-wrzesnia-2006-r, 2.08.2014.

Zbrodnia Wołyńska. Prawda i pamięć. 2013. http://www.zbrodniawolynska.pl/, 1.08.2014.

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość w służbie Niepodległej. 2005. http://ipn.gov.pl/strony-zewnetrzne/wystawy/wolnosc_i_niezawislosc/index.html, 2.08.2014.

Żołnierze Warszyca. 2001.http://ipn.gov.pl/bep/wystawy/zolnierze-warszyca, 2.08.2014.

Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku. 2001. http://ipn.gov.pl/bep/wystawy/zolnierze-wykleci.-antykomunistyczne-podziemie-na-rzeszowszczyznie-po-1944-roku, 2.08.2014.

Życie za życie. 2008. http://www.zyciezazycie.pl/, 1.08.2014.

Żydzi polski i Żydzi w Polsce. 2009. http://ipn.gov.pl/buiad/pomoce-archiwalne/zydzi-polscy-i-zydzi-w-polsce., 1.08.2014.


Partnerzy platformy czasopism