Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Teologia i Człowiek” jest kwartalnikiem wydawanym od 2003 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, redagowanym przez pracowników Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu we współpracy z międzynarodową radą naukową teologów. Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma w latach 2003-2020 był ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki. Od 1 października 2020 r. funkcję tę pełni ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK.

Artykuły są kwalifikowane do następujących działów: 
1 - Teologia,   2 - Ekumenia,   3 - Familia,   
4 - Orient,   5 - Sprawozdania,   6 – Recenzje.

Zadaniem pisma jest prezentowanie współczesnego, światowego i krajowego dorobku naukowo-badawczego oraz ukazywanie historycznego dziedzictwa nauk teologicznych, które – jako dziedzina nauki, a zarazem dyscyplina naukowa – obejmują: teologię biblijną, patrologię, teologię dogmatyczną, teologię fundamentalną, teologię moralną, teologię duchowości, liturgikę, homiletykę, katechetykę, teologię pastoralną, historię Kościoła, a także nauki o rodzinie. Ponieważ u podstaw teologii stoi filozofia, pismo swym zakresem obejmuje również zagadnienia filozoficzne. W  czasopiśmie omawiane są także aktualne problemy i wyzwania pastoralne Kościoła oraz kwestie związane z przemianami religijnymi, kulturowymi i społecznymi dokonującymi się w Polsce, w Europie i w świecie. Pismo jest otwarte na dialog ekumeniczny, międzyreligijny i międzykulturowy. W doborze publikacji Redakcja stara się więc wychodzić poza zachodni krąg cywilizacyjny. „Teologia i Człowiek” – zgodnie z profilem i tytułem czasopisma – podejmuje w świetle wiary i Magisterium Kościoła problematykę dotyczącą ludzkiego życia, praw i godności człowieka, tożsamości osoby ludzkiej oraz etyki ludzkiego działania. Ten szeroki zakres tematyki zobowiązuje do zapraszania do współpracy przedstawicieli różnych środowisk naukowych z kraju i z zagranicy.

Czasopismo "Teologia i Człowiek" jest dostępne zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, przy czym wersja papierowa jest wersją pierwotną.

„Teologia i Człowiek” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie: Ministerstwo Edukacji i Nauki). W ostatniej ocenie otrzymało 70 punktów.

Czasopismo udostępnia statystyki pobrań artykułów na żądanie.

 

Działy

Od Redakcji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Ekumenia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Orient

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Familia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Przemówienia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Teologia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów zgłaszanych do czasopisma "Teologia i Człowiek" jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie: Ministerstwo Edukacji i Nauki). Formalna ocena merytoryczna i techniczna artykułów dokonywana jest przez Redakcję. Recenzja zewnętrzna przeprowadzana jest przez dwóch Recenzentów specjalizujących się w dziedzinie, której dotyczy tematyka zgłaszanego artykułu. Recenzenci nie są związani z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz z instytucjami reprezentowanymi przez Autora. Recenzja jest sporządzana z zachowaniem zasady double-blind review (podwójnej anonimowości (Recenzenci i Autorzy nie znają swoich danych osobowych i afiliacji) i zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Na tej podstawie Redakcja podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu jej poprawienia. 

Formularz recenzji

Formularz recenzji można pobrać tutaj.

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Informacja o niepobieraniu opłat za zgłaszanie i publikację artykułów

Redakcja "Teologia i Człowiek" informuje, że nie pobiera opłat za składanie artykułu i prace redakcyjne nad tekstem oraz za publikację w czasopiśmie.

 

Rada Naukowa

Ks. prof. dr hab. Klaus Baumann (Uniwersytet Alberta Ludwiga we Freiburgu; Niemcy)
Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. dr Bishara Ebeid (Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji; Włochy)
Prof. dr Barbara Ghelfi (Uniwersytet Boloński; Włochy)
Ks. prof. dr Constantin Bajau (Uniwersytet w Krajowej; Rumunia)
Bp prof. dr Enrico Dal Covolo (Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie; Watykan)
O. prof. dr Joseph Ellul (Uniwersytet Maltański, Malta)
Prof. dr Leandro Gaitan (Uniwersytet Nawarry w Pampelunie; Hiszpania)
Ks. prof. dr Jose Gutierrez Martin (Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie, Watykan)
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Bp prof. dr Manel Nin (Papieski Instytut Liturgiczny św. Anzelma w Rzymie; Watykan)
Ks. prof. dr hab. Jan Perszon (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Ks. prof. UO dr hab. Mateusz Potoczny (Uniwersytet Opolski w Opolu)
Prof. dr Lydia Salviucci (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie; Watykan)
Ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński (Uniwersytet Papieski  Jana Pawła II w Krakowie)
Ks. prof. dr Manlio Sodi (Uniwersytet Carlo Bo w Urbino; Włochy)
Prof. dr hab. Martin Tamcke (Uniwersytet Georga Augusta w Getyndze; Niemcy)
Ks. prof. dr Jacob Thekeparampil (Instytut Badań Ekumenicznych św. Efrema w Kottayam; Indie)
Ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (Kolegium Jagiellońskie w Toruniu)

 

Zasady archiwizacji

Czasopismo "Teologia i Człowiek" jest obecnie archiwizowane na zasadzie robienia kopii zapasowych na serwerach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Partnerzy platformy czasopism