Intymistyka i przemoc edytorska – trzy przypadki (Stanisław Morawski, Eliza Orzeszkowa, Zygmunt Krasiński)

Danuta Danek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0003

Abstrakt


W rozprawie zostały ukazane nieuprawnione zmiany dokonane przez edytorów w tekstach autorów nieżyjących. Dotyczy to twórczości Stanisława Morawskiego (1802–1853) opublikowanej w trzech tomach w latach 1924, 1927 i 1929 w sposób zniekształcony samowolnymi ingerencjami wydawców, czterech tekstów autobiograficznych Elizy Orzeszkowej przedrukowanych z nieuprawnionymi ingerencjami edytorskimi w zbiorze: E. Orzeszkowa, o sobie, 1974, i edycji listów Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej w serii Korespondencja Zygmunta Krasińskiego w Państwowym Instytucie Wydawniczym z 1975 roku.


Słowa kluczowe


Stanisław Morawski; Eliza Orzeszkowa; Zygmunt Krasiński; ingerencje w tekst; teksty autobiograficzne; listy prywatne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachórz J., 2015, Kolejne uwagi o Stanisławie Morawskim i jego „Wspomnieniach o Marii Szymanowskiej” oraz o rozmyślaniach Danuty Danek w tonacji nie tylko nokturnowej, „Twórczość”, nr 5.

Czartkowski A., Mościcki H., 1929, Przedmowa, w: S. Morawski, Szlachta-bracia. Wspomnienia, gawędy, dialogi, wydali A. Czartkowski, H. Mościcki, Poznań.

Czermińska M., 2016, Freud, Orzeszkowa i zimowe epifanie, „Teksty Drugie”, nr 5.

Danek D., 2012, „Urodzona w pustym gnieździe”. Melancholia i pamięć nieświadoma Elizy Orzeszkowej, w: eadem, Śmierć wewnętrzna. Literatura w świetle doświadczenia psychoanalitycznego, Gdańsk.

Danek D., 2013, Niedokonany polski Czechow w czasach romantyzmu. O Stanisławie Morawskim, „Twórczość”, nr 11.

Danek D., 2017, Pamięć kultury: żywe słowo Elizy Orzeszkowej, „Konteksty”, nr 1–2.

Danek D., 2019, Krasiński i doświadczenie miłości romantycznej (w świetle nowego spojrzenia na romantyzm), w: Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura?, pod red. A. Markuszewskiej, Toruń.

Krasiński Z., 1931, Dzieła, t. 4, pod redakcją L. Piwińskiego, z przedmową M. Kridla, Warszawa.

Krasiński Z., 1975, Listy do Delfiny Potockiej, t. 1, opracował i wstępem poprzedził Z. Sudolski, PIW, Warszawa.

Krzyżanowski J., 1974, O pamiętniczkach Orzeszkowej, w: E. Orzeszkowa, o sobie, wstępem opatrzył J. Krzyżanowski, „Czytelnik”, Warszawa.

Melancholia i poznanie. „Autobiografie” Elizy Orzeszkowej, 2014 [2015], wstęp i opracowanie D. Danek, fotografie K. Hejke, Warszawa.

Morawski S., 1858, Od Merecza do Kowna, cz. 10: Ustronie, „Teka Wileńska”, nr 6.

Morawski S., 1927, Maria Szymanowska, w: idem, W Peterburku 1827–1838. Wspomnienia Pustelnika i Koszałki-kobiałki, wydali A. Czartkowski, H. Mościcki, Poznań.

Morawski S., 1929, Ustronie. Fragment, w: idem, Szlachta-bracia. Wspomnienia, gawędy, dialogi, wydali A. Czartkowski, H. Mościcki, Poznań.

Orzeszkowa E., 1974, o sobie, wstępem opatrzył J. Krzyżanowski, Warszawa.

Rękopis znaleziony w Paryżu. Wspomnienia Stanisława Morawskiego o Marii Szymanowskiej, 2013, wstęp i opracowanie D. Danek, fotografie K. Hejkego, Terra Nova, Warszawa.

„Teka Wileńska” 1858, nr 5, s. 51.

„Teka Wileńska” 1858, nr 6, s. 116.

Żółtowski A., Przedmowa, 1930, w: Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej 1839–1843, przysposobił do druku A. Żółtowski, Poznań.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism